Dispensation Fortidsmindebeskyttelseslinje § 18 NBL

Ejendommen 45 bb Udsholt By, Blistrup, Løvhøjen 6

Gribskov Kommune har den 03.11.15 modtaget din ansøgning om tilladelse til at opføre tilbygning. Der søges om en uopvarmet udestue på 42 m2 til hovedbygningen på ovenstående ejendom. Det bebyggede areal på ejendommen er 197 m2 ifølge kommunens ejendomsoplysninger.

Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om fortidsmindebeskyttelseslinje1, da den ligger indenfor 100 meter fra Grødeshøi med fredningsnummer 25281.

Efter en dialog om mulighederne for at opnå tilladelse til det ansøgte, samt lovliggørelse af eksisterende terrasse på anneks, har vi den 17.02.16 modtaget forslag til matrikulær areal- overførsel, og den 29.02.16 modtaget en accept fra grundejerforeningen om, at dispensere fra deklarationens bestemmelser om at bygninger skal opføres 7 meter til skel, idet 5 meters afstand accepteres.

Den ansøgte tilbygning opføres i en afstand af ca. 55 meter fra fortidsmindet, og den terrasse der søges lovliggjort ligger 85 meter fra foden af Grødeshøj.

Afgørelse
Kommunen giver hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til det ansøgte2 byggeri, og til terrassen.

Dispensationen gives på vilkår af, at:
Der udføres matrikulær arealoverførsel i henhold til fremsendt forslag af 16.02.16, således at der opnås min 5 meter mellem skel og bygning, samt min. 5 meter mellem skel og terrasse.
At brændeskure, mod skel til Løvhøjen 4, fjernes.
Du kontakter Museum Nordsjælland - Gilleleje i god tid før gravearbejder på ejendommen sættes i gang. Dermed har museet mulighed for at overvåge gravearbejdet med henblik på at sikre eventuelle fund.

Afgørelsen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside under "Høringer og afgørelser lige nu" tirsdag den 01.03.16. Du skal være opmærksom på, at der kan blive klaget over afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget, har klagen den virkning, at dispensationen kun må udnyttes, hvis Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer det, se under klagevejledningen.

Dispensationen skal udnyttes inden der er gået 3 år, ellers bortfalder den3.

Byggetilladelse afventer klagefristens udløb
Denne afgørelse er ikke en byggetilladelse. Byggetilladelsen kan først udarbejdes efter klagefristens udløb og hvis der ikke er indkommet klager (se nedenfor).

Bestemmelse om fortidsmindebeskyttelseslinje
Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om fortidsmindebeskyttelseslinje foreskriver beskyttelseszoner på 100 meter omkring synlige fortidsminder. Zonerne måles fra fortidsmindernes yderste kant.

Bestemmelsens formål er at sikre synlige fortidsminder som landskabselementer, det vil sige sikre ud- og indsyn til og fra fortidsminderne. Herudover skal bestemmelsen sikre eventuelle skjulte fortidsminder i jorden indenfor beskyttelseszonen.

Udtalelse fra Museum Nordsjælland - Gilleleje
Ansøgningen har været sendt til udtalelse hos Museum Nordsjælland - Gilleleje. Museet havde følgende kommentarer: Vi har ingen bemærkninger til sagen. Fortidsmindets placering ligger i 2 række. Udestuens ringe størrelse taget i betrækning, anses det ikke for sandsynlig at væsentligt fortidsminder vil blive berørt jf. museumsloven kapitel 8, § 27. Det skal dog fremhæves at hvis der under anlægsarbejdet fremkommer fortidsminder skal, arbejdet stadses og museet kontakt hurtigst muligt.

Begrundelse for afgørelsen
Kommunen har besigtiget ejendommen den 06.01.16. Vi vurderer, at det ansøgte ikke medfører nogen visuel forringelse af fortidsmindet som landskabselement, da det ligger i anden række i forhold til omfattende byggeri tættere ved højen.

Vi vurderer endvidere at det hævede opholdsareal, en terrasse på ca. 50 m2 ikke medfører landskabsgener, da det ligger i 3. række og ca. 85 meter fra foden af Grødeshøj.

Strengt beskyttede arter
Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer strengt beskyttede arter4 på eller tæt ved ejendommen.

Fortidsminder
Hvis du støder på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme5. Du skal derefter meddele fundet til det lokale arkæologiske museum, Museum Nordsjælland - Gilleleje (tlf. nr.: 72 17 02 40). Museet beslutter derefter, hvornår arbejdet kan genoptages.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen på Gribskov Kommunes hjemmeside.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, vil vi orientere dig med det samme.

De der kan klage efter Naturbeskyttelsesloven er:
Adressaten for afgørelsen
Ejeren af ejendommen
Offentlige myndigheder
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagemyndighed
Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler ovennævnte gebyr på 500 kr. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 2) den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises (som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence).

Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagefrist
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Eventuel domstolsprøvelse
Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene6, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Eventuelle spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede på email adresse: jbmad@gribskov.dk eller på telefon nr. 72 49 68 09.