Dispensation Fortidsmindebeskyttelseslinje § 18 NBL

Ejendommen 4 a Esrumkloster, Esbønderup, Klostergade 12 A-B

Gribskov Kommune har den 02.03.16 modtaget jeres ansøgning på vegne af Nordsjællands Museum, Gilleleje om tilladelse til at udføre museumsundersøgelser i form af prøvegravninger på et kommende parkeringsareal på 5000 m2 på ovenstående ejendom.

Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om fortidsmindebeskyttelseslinje1, da den ligger indenfor 100 meter fra fra Esrum Møllekanal med fredningsnummer 262957.

Prøvegravninger udføres, for at sikre at der ved en efterfølgende omlægning og udvidelse af P-plads, ikke ødelægges fund af fortidsminder i jorden, på arealet syd for Esrum Møllegård.

De ansøgte prøvegravninger udføres i en afstand af indtil ca. 75 meter fra fortidsmindet.

Afgørelse
Kommunen giver hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til det ansøgte2.

Dispensationen gives på vilkår af, at:
Arealet retableres efter prøvegravning, alternativt omlægges til p-plads, hvis tilladelser hertil efterfølgende er meddelt.
At prøvegrøfterne udføres som vist på fremsendte skitse af 02.03.16
At Museum Nordsjælland - forestår/instruerer de omtalte gravearbejder på ejendommen. Dermed har museet mulighed for at overvåge gravearbejdet med henblik på at sikre eventuelle fund.

Afgørelsen bliver offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside under "Høringer og afgørelser lige nu" torsdag den 03.03.16. Du skal være opmærksom på, at der kan blive klaget over afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget, har klagen den virkning, at dispensationen kun må udnyttes, hvis Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer det, se under klagevejledningen.

Dispensationen skal udnyttes inden der er gået 3 år, ellers bortfalder den3.

Bestemmelse om fortidsmindebeskyttelseslinje
Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om fortidsmindebeskyttelseslinje foreskriver beskyttelseszoner på 100 meter omkring synlige fortidsminder. Zonerne måles fra fortidsmindernes yderste kant.

Bestemmelsens formål er at sikre synlige fortidsminder som landskabselementer, det vil sige sikre ud- og indsyn til og fra fortidsminderne. Herudover skal bestemmelsen sikre eventuelle skjulte fortidsminder i jorden indenfor beskyttelseszonen.

Udtalelse fra Museum Nordsjælland - Gilleleje
Ansøgningen har ikke været sendt til udtalelse hos Museum Nordsjælland - Gilleleje, da det er dem der søges på vegne af..

Begrundelse for afgørelsen
Kommunen har besigtiget ejendommen den 16.12.15. Vi vurderer, at det ansøgte ikke medfører nogen visuel forringelse af fortidsmindet som landskabselement.

Internationale naturbeskyttelsesområder
Ejendommen grænser op til et Natura 2000-område4, såvel Fuglebeskyttelsesområde nr. 108 og EF-habitatområde5: 117. På udpegningsgrundlaget for områderne er hhv. arterne Hvepsevåge, Plettet rørvagtel, Sortspætte, Rødrygget tornskade og Skæv Vindelsnegl, Sumpvindelsnegl, Stor Kærguldsmed, Bæklampret, Stor Vandsalamander, Grøn Buxbaumia, samt en række naturtyper.

Vi vurderer dog, at denne dispensation, med vilkår, ikke vil medføre forringelse eller væsentlig forstyrrelse af de beskyttede arter eller naturtyper i det internationale naturbeskyttelsesområde. Prøvegravningerne vil ikke ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Strengt beskyttede arter
Kommunen har ikke kendskab til, at der forekommer strengt beskyttede arter4 på eller tæt ved ejendommen.

Fortidsminder
Hvis du støder på spor af fortidsminder eller oldsager i forbindelse med anlægsarbejdet, skal arbejdet standses med det samme5. Du skal derefter meddele fundet til det lokale arkæologiske museum, Museum Nordsjælland - Gilleleje (tlf. nr.: 72 17 02 40). Museet beslutter derefter, hvornår arbejdet kan genoptages.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen på Gribskov Kommunes hjemmeside.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, vil vi orientere dig med det samme.

De der kan klage efter Naturbeskyttelsesloven er:
Adressaten for afgørelsen
Ejeren af ejendommen
Offentlige myndigheder
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagemyndighed
Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler ovennævnte gebyr på 500 kr. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 2) den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises (som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence).

Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagefrist
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

Eventuel domstolsprøvelse
Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene6, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Eventuelle spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede på email adresse: jbmad@gribskov.dk eller på telefon nr. 72 49 68 09.