Endelig vedtagelse af Lokalplan 315.19 For hotel og boliger ved Vesterbrogade i Gilleleje samt Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025

Byrådet har d. 18. december 2017 godkendt Lokalplan 315.19 samt kommuneplantillæg nr. 10. Se behandlingen af de indkomne høringssvar og de endelige plandokumenter. Se venligst lokalplanen og kommuneplantillægget for annoncering og klagevejledning samt klagefrist for afgørelserne vedrørende godkendelsen af de to planer. Klagefrist for afgørelsen er 4 uger fra annonceringen d. 20. december 2017.

Lokalplan 315.19 for hotel og boliger ved Vesterbrogade

Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025, for område ved Vesterbrogade

Politisk behandling med bilag (se punkt nr. 262 og 263)

Klagevejledning
Byrådets beslutning om at vedtage planerne endeligt kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.
Beslutningen kan påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens
hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over beslutningen, sker det til Planklagenævnet efter Lov om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk . Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for Gribskov Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for
at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Gribskov Kommune. Gribskov Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at
nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.