Miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægproduktionen på ejendommen beliggende Valbyvej 57, 3200 Helsinge.

Gribskov Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægproduktionen på ejendommen beliggende Valbyvej 57, 3200 Helsinge.

Se afgørelse her.
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrgodkendelsesloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Godkendelsen er offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside www.gribskov.dk og Digital Miljøadministration (https://dma.mst.dk) den 26. april 2018.

 
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens meddeles/offentlig bekendtgøres, dvs. inden den 24. maj 2018 kl. 16 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som ligger på www.nmkn.dk.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gribskov Kommune på tlf. 72 49 60 00.