Miljøtilladelse til udvidelse af staldarealet til malkekvægproduktionen og en ekstra gyllebeholder, Sodemarksvej 13, Græsted.

Klagefrist 28. juni 2018.

Gribskov Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til udvidelse af staldarealet til malkekvægproduktionen og en ekstra gyllebeholder på ejendommen beliggende
Sodemarksvej 13, 3230 Græsted.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrbrugloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Godkendelsen er offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside www.gribskov.dk og Digital Miljøadministration (https://dma.mst.dk) den 31. maj
2018.
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens meddeles/offentlig bekendtgøres, dvs. inden den 28. juni kl. 16 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som ligger på www.nmkn.dk.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gribskov Kommune på tlf. 72 49 60 00. Se afgørelse her.