Vilkårsændring til miljøgodkendelse og dispensation, Krigsagervej 36, 3250 Gilleleje

Gribskov Kommune meddeler hermed vilkårsændring og dispensation for placering af en 4.300 m3 gyllebeholder på ejendommen beliggende Krigsagervej 36, 3250 Gilleleje

Se afgørelse her.
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrbrugloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen.
Vilkårsændringen er offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside www.gribskov.dk og digital miljøadministration (https://dma.mst.dk) den 12. april 2018.
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens meddeles/offentlig bekendtgøres, dvs. inden den 10.maj 2018 kl.16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som ligger på www.nmkn.dk.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gribskov Kommune på tlf. 72 49 60 00.