Sideløb til Saltruprenden - Nyt regulativ er vedtaget

Nyt regulativ med redegørelse er nu politisk vedtaget. Der er 4 ugers klagefrist til den 20. april 2018

Regulativ for sideløb til Saltruprenden

Bilag 1 - Længdeprofil

Bilag 2 - Tværprofil

Bilag 3 - Redegørelse

Regulativet kan tidligst træde i kraft 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. 20. april 2018.  Rettidig påklage af regulativet medfører, at regulativet først træder i kraft, når
klagemyndighedens afgørelse foreligger, med mindre klagemyndigheden beslutter andet.

 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den 20. april 2018.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dkwww.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Gribskov Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender Gribskov Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Gribskov Kommune. Gribskov Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.