Nye vedtægter vedtaget for Kystsikringslaget Tisvilde vest for Holløse

Kystsikringslaget Tisvilde vest for Holløse har anmodet Gribskov kommune om godkendelse af nye vedtægter for laget. De nye vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 28. juli 2019. Gribskov Kommune Udvalget for Udvikling, By og Land godkendte på møde den 8. oktober 2019 de nye vedtægter. Klagefristen er d. 8. nov. 2019.

 


Du kan se beslutningen her

Vedtægterne

Gamle vedtægter

Beskrivelse af anlæg

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.

Hvordan du klager

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk eller https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/.
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Gribskov Kommune via klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 2) den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises (som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence).
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Gribskov Kommune. Gribskov Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget."

Klagens virkning

Hvis der klages rettidigt over afgørelsen efter kystbeskyttelsesloven, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagesagen er afgjort, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Indbringelse for domstolene

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen eller de regler, der er fastsat i medfør af loven, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.