Klage over byggesager

Du kan klage over en afgørelse i en byggesag. Det gælder også for dine naboer eller andre, der kan være parter eller klageberettigede i sagen.

Er du utilfreds med en afgørelse i en byggesag, kan du klage. Din klage skal vedrøre retlige spørgsmål. Det vil sige, at klageinstansen kun kan efterprøve kommunens fortolkning af planloven, byggeloven eller bygningsreglementets bestemmelser og tage stilling til, om kommunen har tilsidesat forvaltningsretlige regler.

Du kan ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse, undtaget når det gælder landzonetilladelse. To forskellige instanser behandler klagen alt efter, om du vil klage over kommunens afgørelse efter byggeloven eller planloven. Du kan læse mere i menuerne nedenfor om forskellen på de to.

Byggeloven

Klager i forhold til Byggeloven

Statsforvaltningen behandler klager over kommunens afgørelser efter byggeloven. Du kan klage over kommunens afgørelser truffet i medfør af byggelovgivningen, for eksempel byggetilladelse, afslag på byggetilladelse, forbud eller påbud.

Vær opmærksom på, at der er en tidsfrist for hvornår du skal indbringe din klage. Statsforvaltningen skal have modtaget din klage inden for fire uger fra den dag, du har modtaget kommunens afgørelse.

Gå til Statsforvaltningens hjemmeside 

Planloven

Klager i forhold til Planloven

Natur- og Miljøklagenævnet behandler klager over kommunens afgørelser efter planloven. Du kan klage over kommunens afgørelser truffet i medfør af planlovgivningen, for eksempel lokalplaner, byplanvedtægter eller landzonetilladelser.

Nævnet videresender klagen til kommunen. Kommunen har herefter tre uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen.

Vær opmærksom på, at der er en tidsfrist for hvornår du skal indbringe din klage. Nævnet skal have modtaget din klage inden for fire uger fra den dag, du har modtaget kommunens afgørelse.

Du skal klage via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal.

Gå til Natur- og Miljøklagenævnets klageportal