Ejendomsskat

Hvis du ejer fast ejendom, skal du betale ejendomsskat til Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune udsender ejendomsskattebilletten 2017 til e-boks den 4. januar 2017. Modtager du ejendomsskattebilletten på papir, bliver den afsendt med postvæsnet den 11. januar 2017. Ejendomsskat opkræves i to rater med frist den 1. februar og 1. august.

I 2017 opkræver Gribskov Kommune:

Grundskyldspromille på 29,34

Der betales ikke dækningsbidrag af erhvervsejendomme  

Fastfrysning af grundskylden 2017

Regeringen har som led i finanslovsaftalen besluttet at fastfryse grundskylden i 2017 for både ejerboliger og erhvervsejendomme.

Se yderligere oplysninger på Faktaark fra Skatteministeriet

Af tidsmæssige årsager kan fastfrysningen ikke nå at blive indregnet i betalingen af 1. rate i februar 2017. Fastfrysningen forventes at ske ved regulering af 2. rate 2017, som forfalder til betaling i august 2017.

Betaling af ejendomsskat

Betaling af ejendomsskat

Gribskov Kommune udsender ejendomsskattebilletten til din digitale postkasse sidst i december. Som ejer af en ejendom, har du pligt til selv at sørge for at betale ejendomsskat, også selvom du ikke har modtaget et indbetalingskort.

Hvis ikke din ejendomsskat er tilmeldt betalingsservice, modtager du indbetalingskort til betaling af begge rater sammen med ejendomsskattebilletten.
Hvis betalingen af ejendomsskat er tilmeldt betalingsservice på beregningstidspunktet, vil der nederst på ejendomsskattebilletten stå:
"Ved beregningen var ejendom tilmeldt betalingsservice. Indb.kort vedlægges ikke".

Er dit indbetalingskort blevet væk, kan du kontakte Gribskov Kommune via kontaktoplysningerne nederst på siden.
Ønsker du at betale via Betalingsservice, kan du tilmelde betalingen via netbank eller kontakte dit pengeinstitut.

Når du betaler for sent

Hvis du betaler efter den sidste rettidige betalingsdag, beregnes der renter pr. påbegyndt måned. Renterne beregnes fra forfaldsdatoen og indtil den dag, du betaler.
Hvis der bliver udsendt en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250 kr.
Betales ejendomsskatten ikke efter 1. rykkerbrev, vil restancen blive sendt til SKAT til inddrivelse. Det koster et yderligere gebyr.
Hvis du ikke betaler renter og gebyr sammen med ejendomsskatten, bliver de overført til ejendomsskattebilletten næste år.

Lån til ejendomsskat eller kloaktilslutningsbidrag

Lån til betaling af ejendomsskat eller kloaktilslutningsbidrag

Ejer du eller din ægtefælle en bolig, kan du få lån til at betale ejendomsskat.

Dog kun til at dække den kommunale grundskyld og tilslutningsbidrag i forbindelse med kloaktilslutning.

Betingelser
For at få lån skal du eller din ægtefælle være fyldt 65 år. Man kan fortsat være erhvervsaktiv (65 år) og få lån, eller få udbetalt pension efter lov om social pension/delpension eller modtage efterløn.

  • Lån kan ydes, hvis der er plads inden for den seneste ejendomsvurdering.
  • Lån kan kun opnås til én ejendom, og ejendommen skal fortrinsvis anvendes af ejeren og hans husstand til beboelse.
  • Lån ydes til én-familiehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.
  • Lånebeløbet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten er pr. 1. januar 2017 1,24 procent.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat/kloaktilslutning

Sikkerhed for lån

Kommunen tinglyser et skadesløsbrev, der fungerer som sikkerhed for lånet. Tinglysningsafgiften betales af kommunen uden omkostninger for låntager. Når lånet med renter udgør 95% af værdien på skadesløsbrevet, kontakter kommunen låntageren for at høre, om man ønsker at fortsætte ordningen med et nyt skadesløsbrev, hvis den seneste ejendomsvurdering giver mulighed for det.

Er du i gang med at optage nye lån i bank eller kreditforening, skal du vente med at ansøge til det nye lån er tinglyst i ejendommen.

Hvad opkræves på ejendomsskattebilletten

Hvad opkræves på ejendomsskattebilletten

Udover grundskyld og rottebekæmpelsesgebyr kan der opkræves gebyr for skorstensfejning, kystsikringsbidrag og evt. morarenter og rykkergebyr på din ejendomsskattebillet.

Rottebekæmpelse

Gribskov Kommune opkræver afgift for rottebekæmpelse på alle ejendomme – også for ubebyggede grunde.

Skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året. Du betaler selv for det lovpligtige arbejde.

Byrådet skal sørge for, at borgerne får tilbudt lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Gribskov Kommune opkræver betaling for skorstensfejning over ejendomsskattebilletten på vegne af de skorstensfejere kommunen har lavet aftale med.

Som husejer kan du frit vælge en anden skorstensfejer end den skorstensfejer du hører under. Det kan være dyrere, da der må forventes opkrævning af tillæg for kørsel mv.

Eventuelle tilbagebetalinger eller opkrævninger i løbet af året foretages af skorstensfejeren selv.

Læs mere om skorstensfejere og takster i Gribskov Kommune

Kystsikringsbidrag

Kystsikringsbidrag opkræves over ejendomsskattebilletten beregnet efter antal parter. Det er Kystsikringslaget, der foretager partsfordelingen og beslutter størrelsen på det samlede beløb, der ønskes opkrævet.

Forbrugsafgifter, vand, varme og renovation

Gribskov Kommune opkræver renovations- og affaldsafgifter for private husstande.

Renovations- og affaldsafgifter for virksomheder opkræves af Vestforbrænding

Vil du vide mere om vand og varme, skal du kontakte dig forsyningsselskab. 

Beregning af ejendomsskat

Beregning af ejendomsskat

Grundskyld

Grundskyld (ejendomsskat) beregnes af den afgiftspligtige grundværdi.

Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af disse værdier:

  • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved vurderingen.
  • Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3%. Reguleringsprocenten må højest udgøre 7% ifølge loven.

Bekendtgørelse om kommunal ejendomsskat  >

Sker der ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget end de højst syv procent.

Ændring i matrikelforhold

En særskilt vurdering af ejendomme, hvorpå der er sket ændringer i matrikelforholdet, bliver foretaget den efterfølgende vurderingstermin pr. 1. oktober. Der kan således gå op til 2-3 år, før man efter salg og køb bliver opkrævet særskilt ejendomsskat. I mellemtiden skal køber og sælger selv fordele ejendomsskatten forholdsmæssigt.

Eksempelvis vil salg af jord registreret i Geodatastyrelsen den 2. oktober først blive vurderet særskilt pr. 1. oktober det det efterfølgende år. Denne vurdering får så indvirkning på ejendomsskatten det 2. skatteår, efter vurdering er foretaget.

Dækningsafgift

Gribskov Kommuner opkræver IKKE dækningsafgift for erhvervsejendomme.

For visse offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift af forskels- og grundværdi, jævnfør lov om kommunal ejendomsskat § 23.

Ejerskifte - ejendomsskat

Betaling ved ejerskifte

Når du køber eller sælger fast ejendom, er det vigtigt at aftale, hvem der skal sørge for betalingen af ejendomsskatter. Ejendomsskattebilletten bør som hovedregel afleveres til den nye ejer.

Ved ejerskifte sender vi automatisk indbetalingskort til den nye ejer. Husk at tjekke din digitale post og vær opmærksom på, at der kun sendes et indbetalingskort pr. ejendom – dvs, at fx ægtefæller ikke begge modtager et indbetalingskort.

Registrering af ny ejer finder sted i forbindelse med tinglysning af skødet. Efter dette tidspunkt kan den nye ejer tilmelde betalingen af ejendomsskatter til Betalingservice.