Helårsbeboelse i sommerhus

Det er ikke lovligt at bo i et sommerhus i et sommerhusområde fra 1. november til ultimo februar, bortset fra weekender og kortvarige ferieophold. Fra 1. marts til 31. oktober må du gerne bo fast i sommerhus.

Dispensation

Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod helårsbeboelse. Dispensation bortfalder ved ejerskifte, eller hvis boligen ikke længere bliver brugt til helårsbeboelse.

Hvis du vil søge om dispensation, skal du sende en ansøgning til Borgerservice.

Ret for pensionister

Pensionister, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i mindst 1 år.

En pensionist forstås i Planloven, som en person på 65 år og derover, en person over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn, samt en førtidspensionist i henhold til Lov om social pension.

En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse.

Hvis du ikke opfylder lovens betingelser

Efter planlovens § 51 a, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år pr. 1. november give flyttepåbud til enhver, som er registreret i CPR med ulovlig bopæl i et sommerhus. Ved "ulovlig bopæl" forstås, at sommerhusbeboeren ikke, i henhold til Planlovens §§ 40 og 41, lovligt kan anvende sommerhuset til helårsbeboelse.
Efterkommer du ikke påbuddet, skal kommunalbestyrelsen indgive politianmeldelse og udstede daglige tvangsbøder.

 Du kan læse mere om reglerne for sommerhusbeboelse på borger.dk

Læs om reglerne på borger.dk

Flexboligordning er ikke mulig i Gribskov Kommune

Flexboligordningen er en ordning, hvor nogle kommuner udøver den praksis, at tillade helårsboliger midlertidigt at fungere som fritidsbolig. Ordningen gælder ikke i Gribskov Kommune, fordi Byrådet ønsker at opretholde bopælspligten i helårsboliger.