Hegnsynsforretning

Hegnsynet indkalder ved anbefalet brev parterne til hegnsynsforretning mellem ejendommene. Der gives mindst 8 dages varsel. Hegnsynsforretningen finder sted på ejendommene.

Hegnsynet hører på begge parters påstande og besigtiger de faktiske forhold på stedet. Hegnsynet vil forsøge at få naboerne til at blive enige om en løsning – indgåelse af forlig. Et forlig underskrives af parterne, samt Hegnsynet. Hvis parterne ikke vil indgå forlig, afsiger Hegnsynet en kendelse. 

Hegnsynets kendelser kan indbringes for domstolene. 

De arbejder, der ved hegnsynets kendelse/forlig eller ved dom i retten er besluttet skal udføres. Hvis de ikke bliver gjort eller ikke bliver gjort rigtigt eller ikke bliver gjort til tiden, kan Hegnsynet efter anmodning fra den forurettede part bestemme, at det manglende arbejde udføres ved hegnsynsformanden. Regningen sendes til den, der ikke har udført det arbejde, som han er blevet pålagt at gøre. Det kaldes tvangsfuldbyrdelse. 

I 2019 koster en hegnsynsforretning 1.869 kroner. Hegnsynet bestemmer, hvem der skal betale for hegnsynsforretningen. Det er som udgangspunkt den, der taber sagen, som skal betale for Hegnsynet. 

Hegnsynet kan ved forlig bestemme at udgiften skal deles mellem parterne.