Hegnsyn

Hvad er regler? (ret og pligt)

Du kan hente en formular på www.hegnsloven.dk. som skal udfyldes ved anmodning om et hegnssyn.
Det er meget vigtigt at en anmodning om hegnsyn altid indeholde samtlige af de oplysninger som fremgår af vejledning.
Husk det er parternes egen pligt at oplyse sagen, og fremsende alle de dokumenter som skal støtte deres påstande.

Påstande skal nøjagtige og konkret beskriver det resultat du ønsker hegnsynets hjælp til at opnå. Så klart at der ikke kan herske nogen som helst tvivl og der kan handles der efter. Det er alene klagers anførte påstand i en sag og kun dette konkrete spørgsmål vedrørende hegnet, som Hegnsynet i den konkrete sag tager stilling til.

Indkaldelse til en Hegnsynsforretning

Ved anbefalet brev indkaldelse parterne at møde på dagen, og hvis der er kommentarer til sagen og klagers påstande, skal disse helst være i hegnsynssekretariatet 6 arbejdsdage inden mødet, så Hegnsynet kan nå at læse kommentarene igennem.

Hegnsynet tager alene stilling til forholdet som det ser ud på dagen. Hvis påstandene ikke længere er aktuelle fordi forholdene har ændret sig efter at indkaldelsen til hegnsynsforretningen er sendt ud, kan klager ved henvendelse til sekretariatet, tilbagekalde Hegnsynet imod at betale et gebyr .

Hegnsynsforretningen ledes af formanden og foretages sammen med de to andre synsmænd. Parterne man medbringe sagkyndig hjælp efter ønske, som på Hegnsynets anmodning skal udtale sig om det aktuelle spørgsmål. Området besigtiges og Hegnsynet vurdere om tvisten kan afgøres efter hegnsloven, eller den skal henvises til domstolene.

Parterne fremsiger deres påstande og bemærkninger, og hegnsynet vurderer sagen.

Når Hegnsynet har afsluttet behandlingen af sagen, modtager parterne en udskrift af protokollen med kendelsen, eller kopi af det indgået forlig.

Vederlaget til Hegnsynet på 1.768,- kr, fordeles af Hegnsynet, og faktura bliver efterfølgende fremsendt. Hegnsynets afgørelser, her under fordeling af gebyr, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

En hegnsynsprotokol er et juridisk dokument som er retsgyldigt. Parterne skal opbevare protokollen og det skal følge ejendommens papirer ved eventuelt salg.

Domstolsprøvelse

Forlig indgået ved Hegnsynet kan ikke ankes til domstolene, men har samme gyldighed og kraft som en kendelse.

Kendelse afsagt af Hegnsynet kan af hver af parterne indbringes for domstolene, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Klager skal informere Hegnsynsekretariatet om at sagen prøves ved domstolene.

Mangler efter afgørelsen

Hvis en part undlader at udføre et ham ved forlig, kendelse eller dom pålagt arbejde inden den fastsatte frist, kan Hegnsynet efter klagers anmodning ved kendelse bestemme, at det manglende arbejde skal udføres ved formandens foranstaltning på den forsømmeliges bekostning.

På anmodning fra klager kan et nyt hegnsyn finde sted, på baggrund at påstand om at indklagede ikke har opfyldt den af hegnsynet tidligere afsagte kendelse j.f. § 44 i hegnsloven.

Hvis klagers ejendom har skiftet ejer, og indklagedes ikke har fulgt kendelsens bestemmelser, har den nye ejer ret til at genoptage sagen ved et § 44 hegnsyn, og her ved få igangsat det ved kendelse pålagte arbejde. Hvis den indklagede part sælger sin ejendom, uden at have udfører det ved kendelse ham pålagt arbejde, er det den nye ejer der overtager forpligtigelsen.

Hegnsynet et privat tvistnævn

Hegnsynet fungerer efter hegnsloven i kommunalt regi, men hegnsloven tillægger ikke kommunalbestyrelsen nogen beføjelser overfor Hegnsynets virksomhed. Man kan således ikke klage over selve Hegnsynet til den kommunale administration.

Medlemmerne af Hegnsynet og deres suppleanter beskikkes af kommunalbestyrelsen, og formanden udpeges direkte af kommunalbestyrelsen. Hegnsynets valgperiode er sammenfaldende med valgperioden for kommunalbestyrelserne.

Hegnsynet er et privat tvistnævn som er uafhængig af forvaltningsmyndigheden. Hegnsynet fungerer uafhængigt af kommunalbestyrelsen, der således ikke har nogen instruktionsbeføjelse over for hegnsynet eller hegnsynssekretariatet.

Når kommunen stiller sekretærbistand til rådighed for hegnsynet, er der ofte et personsammenfald imellem hegnsynets sekretæren og kommunens medarbejder som giver den generelle vejledning om hegnsloven.

Det understreges at hegnsynets virksomhed ikke må sammenblandes, med den virksomhed og vejledning der udøves i kommunen i øvrigt.

Den egentlige vurdering af hegnsforholdene i en konkret sag, må kun foretages af Hegnsynet ved hegnsynsforretningen.
Hvis hegnsynsmændene har udtalt sig om en konkret sag, er de inhabile ved en efterfølgende behandling af sagen ved en hegnsynsforretning. Du kan derfor ikke henvende dig til hegnsynsmedlemmerne om konkret vejledning.