Regler om hegn

Hegnet omkring en ejendom er reguleret af hegnsloven og kan være reguleret af lokalplaner, tinglyste deklarationer eller andre lokale regler som skal overholdes.

Hegnsmure over 1,80m kræver byggetilladelse i følge Bygningsreglementet 2010 afsnit 1.2 stk 1 nr. 6 og 1.3.

I følge Naturbeskyttelsesloven må man ikke etablere hegn i nærheden af strande og fortidsminder.

I landzone kræver opsætning af faste hegn, som ikke er i meget nær tilknytning til bebyggelsen, en særlig godkendelse.

Hvis du ønsker at opføre en jordvold kræver det også en særlig godkendelse af Gribskov Kommune, Det Tekniske Område.

1. Undersøg altid først på tinglysningskontoret, evt. ved henvendelse til Tinglysningsretten i Hobro, tlf. 9968 5800, hvad der gælder for din og din nabos ejendom. Eventuelle skærpede regler omkring et skel, fortrænge hegnsloven.

2. Ansøgning om dispensation fra en lokalplans bestemmelser om hegn, skal først afgøres af kommunen.

3. Når kommunens stillingtagen foreligger, kan en eventuel sag forelægges til Hegnsynet afgørelse.

Det er alene og kun tvister om hegn, placeret i og ved skel, som kan indbringes for Hegnsynet.

Hvis der er særlige retsgrundlag som f. eks. deklarationer, er parterne selv ansvarlige for at foreligge dem for Hegnsynet.

Der findes ingen egentlig nabolov

Hvis der ikke er en regel, som kan afgøre en tvist, må man vende sig imod almindelige naboretlige grundsætninger, som er udviklet på baggrund af retspraksis.

En ulempe skal bl. a. være usædvanlig og vedvarende, før at den med rette kan vurderes som at overstiger tålegrænsen.