Træer og hegn hos naboen

Det er ikke altid afgørende at kende den præcise placering af skellet , hvis naboer i øvrigt er enige om at hegnet er et fælles hegn.

Hvis i ikke er enige og i ikke er enige om hvor skellet mellem ejendommene er, skal i henvende jer til en landinspektør til at afmærke skellet.

Fastlæggelse af skel er ikke et anliggende for hverken kommunen eller Hegnsynet. Her efter kan en eventuel hegnsag gennemføres.

Hvis du mener at det faktiske skel, ikke er det samme som det matrikulære skel og du derfor ønsker en ejendomsberigtigelse, skal du kontakte en landinspektør, som efter at have vurderet sagen vil afsætte skellet. Her efter kan en eventuel hegnsag gennemføres.

Hegn i skel

Vejskel

Langs veje og stier er hegn altid egne hegn, og skal altid holdes inden for vejskel.

Hegn imod vej skal klippes i overensstemmelse med kommunens vejledning om beskæring mod veje og fortov.

Hegn imod vej, hæk eller faste hegn, skal altid med sin størrelse og udformning, være passet ind i forhold til området i øvrigt.
Vejens ejer, som f. eks. vejmyndigheden i kommunen eller en grundejerforening kan anmode om et hegnsyn, hvis der er uenighed om f. eks. placering, størrelse eller udformning af et hegnet opsat langs vejen.

Hvis du ønsker en mur eller et støjhegn skal du søge om byggetilladelse, og hvis du ønsker at anlægge en jordvold som hegn, er der igen andre regler du skal være opmærksom på, og også her skal altid først søge Gribskov Kommune, Det Tekniske Område om tilladelse.

Naboskel

Hegn placeret i skellinien er altid et fælleshegn.

Et godt naboskab er et godt udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Et hegn mellem ejendomme er en del af naboskabet og naboerne må i fællesskab som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud når de overholder reglerne i øvrigt.

Naboer skal således altid være enige om
-valg af hegn
-indkøb og betaling
-placering og etablering
-højde
-vedligeholdelse

Overordnet anfører Hegnsloven at faste hegn må være 1,8m og levende hegn 2m.

Det er altid en god ide at skriver ned, hvad i er blevet enige om.

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om et fælleshegn, skal reglerne i hegnsloven bruges, og tvisten kan afgøres af Hegnsynet.

Husk at du ikke må placere nogen faste genstande, oplag, brænde eller planter så nær fælleshegnet, at hegnet herved kan blive beskadiget.

Du skal være enige med din nabo om at male et fælleshegn, selvom det kun er på din side.

Egne hegn

Hegn, som er opsat imellem skellet og 1,75 m inde på din egen grund.

Hegnslovnen anfører at højden for disse hegn må være, den lovlige højde i skel (1,8 m for faste hegn og 2 m for levende hegn) + afstanden til skellinien.

Eget hegn som adskiller ejendommene

Hvis der ikke findes noget hegn i skellet imellem ejendommen, og den ene grundejer etablerer et eget hegn tæt ved skellet, f. eks. planter en hæk eller opsætter et fast hegn, kan den anden grundejer ikke forlange opsat et fælleshegn i skellet. Hækken må dog ikke vokse ud over skellet imod nabo grunden.

Ejer af hegnet eller hækken har ret til at reparere eller klippe den på den side der vender ind imod naboen, også selv om at han derved bliver nød til at gå ind på naboens grund. Det skal dog understreges at naboen skal varsles forinden.

Hvis ejer lader naboen overtage arbejdet med at passe og klippe hækken eller hegnet på naboens side, kan hegnet ændre status til et fælleshegn, med de fælles forpligtigelser og rettigheder der følger med, f. eks. indflydelse på ombytning, vedligehold o.s.v.

Indre hegn

Hegn som er opsat længere væk fra skellet end 1,75 m .

Disse hegn er ikke reguleret af hegnsloven, men hvis man f. eks opfører en mur højere end 1,8m kræves der stadig godkendelse ift. byggeloven.

Træer og grene

Enkeltstående træer hører for det meste ikke ind under Hegnsloven. Hvis du mener at naboens træer skygger, drysser eller at grenene vokser ind over ens grund, skal du forsøge at få naboen til at ændre forholdet. Hvis det ikke lykkes er det kun domstolene som kan afgøre sagen.

Som hovedregel er det altid ejer, som er forpligtiget til at forhindre at nabo ikke får ulemper fra egne træer eller beplantning. Det gælder både over jorden og under jorden.
Ejer skal beskære grene, hvis træet vokser ind over ejendomsskellet og beskadiger det fælles hegn, samt de af træets grene som genere færdslen langs skellet. Ligeledes er det træets ejer som har ansvaret for at rødder ikke beskadiger naboens kloak eller f. eks. flisebelægning. Læs mere her om Beplantning på ejendommen.

Det er en træejer pligt at beskære beplantning og grene, som genere naboens færdsel langs skellet, med biler eller med haveredskaber. Hvis naboerne er enige om det, må nabo gerne selv beskære de omtalte grene.

Hegnslovens bestemmelser kan kun regulere træer, hvis nogle særlige betingelser er gældende.

Træerne skal have en egentlig hegnene funktion, ved at de er tætte fra jordhøjde og ca. 2 meter op. Hegnet skal udgøre et hegn i en væsentlig del af skellets længde, og være plantet ensartet og være af samme størrelse og stå på række. Det skal enten stå i skellet eller ikke længere end 1,75m fra matrikelskel.

Hvis disse forhold ikke er gældende, er der sandsynligvis ikke tale om et hegn og Hegnsynet har ikke mulighed for at regulere forholdet ved hjælp af hegnsloven.

Du må derfor søge tvisten afgjort igennem dialog med din nabo, eller ved at indbringe sagen for domstolene.

Hvis du er uenig med din nabo og mener at hegnslovens regler i forhold til et hegn nær skellet ikke er overholdt, kan du indbringe sagen til afgørelse ved Hegnsynet.

Væltede træer

Hvis man ejer et træ har man normalt også ansvaret for træet, og kan blive stillet til ansvar, såfremt træer vælter og forvolder skade.

Det er dog ikke i alle tilfælde, at der kan gøres et ansvar gældende. Hvis der f. eks. er tale om et ellers sundt træ, dvs. træet ikke er svækket af råd, sygdom eller andre fysiske forhold, så bliver skaden betragtet som force majeure, og man er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Kan man ikke selv vurdere træerne, må man få fagfolk til at gøre det for sig. Kommer det til en erstatningssag, kan det derfor være vigtigt at kunne dokumentere, at man har gennemført en inspektion.

Oprydning

Hvis et træer vælter ind på naboejendommen er det træejerens ansvar hurtigst muligt at fjerne træet og rydde op omkring det.

Start altid med at søge dialogen med din nabo. De fleste naboer snakker sig uden problemer frem til en løsning på, hvordan de i fællesskab klarer oprydningen efter stormen.

Efter forudgående varsel, har du ret til at gå ind på nabogrunden og på en hensynsfuld måde rydde op og fjerne dit træ.