Puljen for Erhverv

Formål med puljen

At understøtte strategiske investeringer på erhvervsområdet. Der er afsat 500.000 kr. til dette formål i 2017 og 2018. Investeringerne skal kunne igangsætte sådanne initiativer og efterfølgende drives uden kommunens deltagelse.

Hvad kan man søge om puljemidler til?

Der kan søges om puljemidler til at igangsætte initiativer, som understøtter kommunens strategier og politikker på erhvervsområdet, og som har et strategisk sigte på udvikling af kommunen som et godt sted at bo og besøge for borgere, turister, fritidsborgere og erhvervsliv.

Hvem kan søge om puljemidler?

Borgere, erhvervsliv, foreninger, erhvervsforeninger, Erhvervscenter, kulturinstitutioner og kommunale virksomheder herunder centre, byråd, udvalg og kommunale institutioner i samarbejde med eksterne parter.

Hvad lægges der vægt på?

At initiativet tilgodeser et eller flere af disse kriterier:

 • er til gavn for erhvervsliv, turister, aktører, fritidsborgere eller borgere
 • understøtter indsatser i Gribskov Kommunes Erhvervsstrategi 2016-2020
 • skaber vækst og merværdi på erhvervs- og turismeområdet i Gribskov Kommune
 • er medvirkende til at tiltrække virksomheder
 • er medvirkende til en øget detailhandel
 • er med til at brande Gribskov Kommune som et attraktivt sted at drive virksomhed og besøge
 • efter etablering kan drives uden kommunens deltagelse

Hvad gives der ikke tilskud til?

 • Alm. foreningsarrangementer der kun er rettet mod foreningens medlemmer
 • Drift

Ansøgningsproces i 2 runder:

 1. Der indsendes en ansøgning på max 1/2 side, som i korte træk beskriver projektets formål, indhold og målgruppe samt en anslået økonomi.

 2. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udvælger herefter et antal ansøgninger fra 1. ansøgningsrunde, som udvalget ønsker at modtage en uddybende ansøgning fra.

Den uddybende ansøgning skal indeholde følgende (ansøgningsskema):

 • Formål: Hvad er ideen med initiativet? Hvordan knytter det sig til andre af kommunens indsatsområder?
 • Indholdet: Hvad skal foregå og hvordan skal det foregå?
 • Målgruppen: Hvem henvender initiativet sig til?
 • Medvirkende: Deltagere, kontaktperson til Gribskov Kommune, foreløbig liste over samarbejdspartnere samt andre relevante myndigheder. Hvem er projektejer (i juridisk forstand)?, cvr-nr.
 • Tidsplan: Forslag til tids- og handleplan. Er planen faseopdelt og i så fald, hvilken del ansøges der til?
 • Sted: Fysisk placering angives med adresse og evt. på kortbilag. Angivelse af ejerforhold på den pågældende grund. Samt en godkendelse fra evt. ejer om at måtte benytte arealet.
 • Budget: Skitsering af beløb der ansøges om, angivelse af egenbetaling og oplysning om andre tilskudsgivere. Der skal ligeledes beskrives, hvordan projektet kan leve videre uden kommunens deltagelse

Hvornår kan man søge?

 • Frist for 1. ansøgningsrunde (max 1/2 side) senest 31. juli kl. 24.00

Ansøgning SKAL sendes elektronisk til:

erhvervsservice@gribskov.dk


Hvem tildeler puljemidler?

Ansøgningerne behandles politisk af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.
Konsekvensrettet efter ændring af udvalgsstruktur 12. december 2016

Vedtaget af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2017.