Retningslinjer for udendørsarrangementer

Du tiltræder disse vilkår ifm. ansøgning.

Generelt

Tilladelse med vilkår fra Gribskov Kommune skal altid kunne forevises på forlangende.

Anvisninger fra kommunen og politiet skal følges, og repræsentanter for myndighederne skal altid gives ubegrænset adgang til arealet.

Kommunen kan til enhver tid tilbagekalde tilladelsen eller flytte arrangementet til en anden plads, såfremt der opstår et nødvendigt behov herfor, herunder i forbindelse med sikkerhedsmæssige behov, nødvendigt gravearbejde, hvis færdselsforholdene gør det nødvendigt eller på grund af dårligt vejr med risiko for ødelæggelse af græs. I sådanne tilfælde yder kommunen ikke erstatning.

Kommunen

 • kan tilbagekalde tilladelsen, hvis vilkårene i tilladelsen tilsidesættes.
 • påtager sig intet ansvar for ulemper eller hindringer, der måtte være forårsaget af kommunale eller private anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder.
 • kan ved større arrangementer opkræve et depositum til dækning af evt. skader eller manglende rengøring. Depositum skal være indbetalt inden afholdelse af arrangementet.

Affald

Der er pligt til at benytte kommunens ordninger for bortskaffelse af affald.

Ved mindre mængde dagrenovationslignende affald: Affaldet samles i sække som kan købes i Borgerservice på Rådhuset, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge. Ekstra sække stilles ved egen affaldsbeholder og renovatøren tager den med ved næste tømning i ulige uger, tømning af restaffald.

Arrangementet må ikke forhindre kommunens renovatører i at kunne tømme faste og stationære renovationsbeholdere i området.

Ved affald fra større arrangementer: Affaldssækkene skal smides i containere. Containere vil efter aftale med kommunen blive tømt af renovatøren.

Efter forudaftale udleveres containere på Affaldscentret, Bøgebjergvej 84, Højelt, 3230 Græsted. Tilbagelevering af materiel skal ske samme sted efter endt arrangement.

Der skal betales for bortskaffelsen af affaldet. Hvis affald henligger på arealet efter en event, vil oprydning blive udført for arrangørens regning. Arrangøren bliver opkrævet i henhold til gældende takster.

Arrangøren kan søge om dispensation fra at benytte kommunens ordning for bortskaffelse af affald. Kontakt til tms@gribskov.dk. Anden vognmanden der transporterer affaldet, og modtageranlægget skal begge være godkendt til formålet af Gribskov Kommune.

Genanvendelige materialer (papir, pap, flasker mv.) skal afleveres på en af Gribskov Kommunes genbrugsstationer.

Afspærring

Afspærring af vejarealer eller skiltning herfor, forudsætter en godkendt skilteplan. Senest 21 dage før arrangementet skal planen sendes til e-mail: tms@gribskov.dk, til godkendelse af vejmyndighed og politi.

I tilfælde af at en afspærring eller skiltning medfører gener for beboere eller handlende skal arrangøren informere de berørte.

Medfører afspærringen lukning af vej, skal arrangøren aftale dette med evt. berørt busruteselskab, renovationsfirma mv.

Mobilt gadesalg

Gribskov Kommune tillader hermed mobilt gadesalg fra mindre vogn, ladcykel, kassecykel, kaffeknallert på offentligt vejareal ejet af Gribskov Kommune. Tilladelsen må ikke overdrages til andre personer og er tilknyttet den specifikke vogn der er givet tilladelse til.

Mobilt gadesalg må aldrig finde sted hvis det er til gene for trafik, færdsel og tilgængelighed, fx: 

 • Tvinger fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol el.lign. ud på vejbane.
 • Tvinger cykellister ud på vejbanen.
 • Blokerer færdselsarealet eller anbringes, så den mindsker adgangen til butikker, restauranter og udstillingsvinduer mm.
 • Blokerer ganglinjen for synshandicappede.

Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole, fakler, kurve eller andet løst udstyr på vejen. Levende lys og anden åben ild er kun tilladt, såfremt det er afskærmet i fx lanterner. Parasoller mv. der er fastmonteret på vognen, skal være placeret så underkanten af parasollen er mindst 220cm over jordhøjden. Der må ikke spilles musik eller råbes. Sælger skal rydde op efter sig og sine kunder, herunder fjerne affald og selv sørge for at transportere det væk. Det er ikke tilladt at smide affald i kommunens affaldsspande.

Mobilt gadesalg må kun finde sted ved arrangementer efter særlig aftale med arrangøren. Sælger skal altid uden varsel flytte sig, hvis et areal skal bruges til andre formål, som fx arrangementer, udendørs servering, faste stader, vejarbejde, renhold o.l. Sælger skal øjeblikkeligt efterkomme alle instruktioner fra politiet og Gribskov Kommune.

Cykelløb, løb og lign. på offentlige veje

Færdselsloven skal til enhver tid overholdes.

Eventuel regulering af trafikken må kun ske af personale med den fornødne autorisation.

Afspærring af vejarealer eller skiltning generelt forudsætter en afspærringsplan (skilteplan), som skal fremsendes senest 21 dage forinden til kommunen, til godkendelse af vejmyndighed og politi. I tilfælde af at en afspærring eller skiltning medfører gener for beboere eller handlende, skal disse informeres af arrangøren. Medfører afspærringen lukning af vej, skal arrangøren aftale dette med evt. berørt busruteselskab, renovationsfirma mv.

Eventuelle vejvisningspile i vejrabatten kan tidligst opsættes dagen før løbet. Nedtagning af vejvisningspile skal ske senest dagen efter løbet. Skiltene skal være af en sådan karakter, at de ikke udgør en sikkerhedsrisiko eller er til gene for færdsel langs vejen.

Eventuelle depoter skal placeres på steder, hvor den øvrige trafik og færdsel generes mindst muligt. Ruten skal renholdes under og efter løbet. Strækningens veje og rabatter skal afleveres i renholdt stand. Hvis der henligger affald fra arrangementet, vil oprydning blive udført for arrangørens regning.

Dyrehold

Dyrehold må ikke være til gene for omgivelserne.

Hunde skal altid holdes i snor på grønne områder og på stranden.

El

Af pladsguiden fremgår det hvor der findes strøm og strømstandere. Afregning af el er 200 kr. for op til tre dage. Derudover 100 kr. pr. dag. Beløbet opkræves efter afholdelse af arrangementet. Betalingskort til strømstandere kan købes på Gribskov Rådhus.

Fyrværkeri

Hvis du ønsker at der fyres fyrværkeri af ved arrangementet, skal du kontakte en autoriseret festfyrværker.

Fyrværkeri kan dog affyres af alle mellem den 27. december til den 1. januar.

Bål

Bål skal forhåndsgodkendes af Frederiksborg Brand og Redning. Der må kun anvendes tørt, rent og ubehandlet træ til bålet. Det er ikke tilladt at afbrænde affaldstræ, affald mv. Bålet skal være stabilt og placeret således, at der ikke er risiko for, at bålet eller dele heraf vælter.

Bålet skal være slukket ved arrangementets afslutning, og resterne skal være fjernet af arrangøren senest dagen efter afholdelsen.

Bål på grønne områder skal være placeret på grusarealer eller indrettede bålpladser.

Hensyn til naboer mv.

Der skal tages hensyn til naboer og områdets øvrige brugere.

Arrangøren skal i god tid skriftligt orientere naboerne i området med angivelse af dato og tidspunkt for arrangementet, samt oplyse hvilke trafikale og støjmæssige konsekvenser arrangementet kan have for området. Desuden opfordres til at oplyse navn og telefonnummer på ansvarlig person, der kan kontaktes i tilfælde af eventuelle gener under arrangementet.

Musik og støj

Arrangøren skal sørge for, at støjbelastningen begrænses mest muligt - især nær beboelser. Anlæg, der udsender støj, f.eks højtalere, strømgeneratorer, kompressorer, køleanlæg m.m., skal placeres således, at naboer generes mindst muligt.

Såfremt det pågældende arrangement medfører berettigede klager over støj eller andre miljøgener, vil dette få indflydelse og konsekvenser for eventuelle fremtidige arrangementer.

Kabler, ledninger, telte, liner, plakater, bannere mv.

Der må ikke fastgøres genstande (f.eks telte, liner eller plakater) i belægning, lysmaster, vejskilte, hegn, træer eller andet kommunalt inventar.

Kabler og ledninger mv. skal hæves mindst 2,5 meter over gangniveau og 4,5 meter over vejarealer samt stier, der benyttes til adgang for køretøjer. Til brug for ophængning skal der opstilles stolper i beton eller andet materiel, denne placering skal godkendes af kommunens vejmyndighed.

Kørsel og anbringelse af materiel på grønne områder

Af- og pålæsning og evt. kørsel skal ske under fornødent hensyn til underlaget. Dette kan ske ved fx udlægning af køreplader i form af jernplader eller andet egnet køreunderlag, som fjernes efter brug. Det er ikke tilladt at anbringe motorkøretøjer, containere og skurvogne m.v. på grønne arealer uden at sikre, at græsset ikke beskadiges.

Oprydning

Arrangøren skal holde området ryddeligt under arrangementet og foretage oprydning og fjerne affald straks efter arrangementets afholdelse.

Opstilling af telte, boder mv.

Opstilling af telte, scener, tribuner og lignende faste konstruktioner kræver i de fleste tilfælde byggetilladelse. Du skal i god tid før arrangementet indsende en byggeansøgning til tms@gribskov.dk

Forsamlingstelte på over 50 m2 men til færre end 150 personer: Der skal ikke indhentes tilladelse. Det er arrangørs ansvar at overholde kap. 2 i "Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet".

Forsamlingstelte til flere end 150 personer: Frederiksborg Brand og Redning skal give en særskilt tilladelse. Det er arrangørs ansvar at overholde kap. 3 i "Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet".

Salgsområder, herunder loppe- og kræmmermarkeder: Det er arrangørs ansvar at overholde kap. 7 i "Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet".

Salgsområder på over 500 m2 kræver tilladelse fra Frederiksborg Brand og Redning.

Salgsområder på et areal mindre end 500 m2, skræver ikke tilladelse, men arrangør er ansvarlig for at de tekniske forskrifter skal overholdes.

Parkering

Parkering skal ske på dertil indrettede områder. Placering af motorkøretøjer, containere og skurvogne, som er nødvendige for aktiviteten på et grønt areal, skal ske på en måde, så underlaget ikke beskadiges.

Skader og ulykker

Arrangøren er ansvarlig for skader på kommunens arealer og indretninger opstået i forbindelse med eller under arrangementet. Sker der skader, vil de blive udbedret for arrangørens regning.

Ulykker eller skader i forhold til tredjemand er på arrangørens ansvar og er kommunen uvedkommende.

Skiltning

Til et enkeltstående arrangement giver kommunen tilladelse, til fastgørelse af et moderat antal skilteplakater i lygtepælene på kommuneveje og inden for byzone-skiltene. Tilladelsen er givet på vilkår af at nedenstående punkter overholdes. Skilte der ikke følger disse vil blive fjernet af kommunen for arrangørens regning.

Vilkår. Skilte:

 • må ikke være større end 0,5 x 1 m.
 • må ikke opsættes på stander hvorpå der er monteret færdselstavle
 • må ikke placeres i eller ved vejkryds og rundkørsler, i gågader og torve arealer
 • må ikke opsættes, så de forringer oversigten, eller således at orienteringstavler, vejvisere eller øvrige færdselstavler helt eller delvis skjules
 • må ikke opsættes overdrevet og helt eller delvis skjule anden ophængning af skilte
 • må ikke opklæbes på buslæskure, el-skabe eller andre forsyningsskabe
 • må ikke fastgøres til vejtræer
 • må ikke opsættes tidligere end 14 dage før arrangementet
 • skal fjernes umiddelbart og senest 7 dage efter arrangementet

Spildevand og toiletforhold

Der skal være adgang til toilet under et arrangement, evt. ved opstilling af mobile toiletter.

Ved større arrangementer skal der være ca. 1 toilet pr. 100 antal deltagere. Mobile toiletter skal være godkendte og med et lukket system. Toiletter skal efter aftale tømmes af GribVand renseanlæg.

Tilladelse fra andre myndigheder

Det er arrangørens ansvar, at indhente de fornødne tilladelser fra andre myndigheder.

Politiet skal evt. give tilladelse til arrangementet og evt. meddele alkoholbevilling.
Læs mere på www.politi.dk  >

Fødevareregion Øst skal i nogle tilfælde give tilladelse til salg af mad og drikke.
Læs mere på www.fodevarestyrelsen.dk  >

Vand

På pladsguiden fremgår det hvor der kan tappes vand.

Afregning for vand koster 500 kr. for op til tre dage. Herudover 100 kr. pr. dag. Beløbet opkræves efter afholdelse af arrangementet.

Afregning af cirkuspladser

Afregnes efter arrangementets afholdelse jvf. kommunens takster herfor. Eventuelle skader afregnes særskilt.

Tilladelse fra andre myndigheder

Det er arrangørens ansvar, at indhente de fornødne tilladelser fra andre myndigheder.

Politiet skal evt. give tilladelse til arrangementet og evt. meddele alkoholbevilling.
Læs mere på www.politi.dk  >

Fødevareregion Øst skal i nogle tilfælde give tilladelse til salg af mad og drikke.
Læs mere på www.fodevarestyrelsen.dk  >