Beskyttet natur

Flere naturtyper er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Truede arter er blandt andet beskyttet af naturbeskyttelsesloven og Habitatdirektivet.

Rigtig mange søer, heder, moser, strandenge, enge og overdrev er forsvundet fra Danmarks natur. Arealerne er beskyttet imod ændringer, efter naturbeskyttelseslovens § 3, for at passe bedre på de sidste rester af disse værdifulde arealer.

Hvad er naturbeskyttelseslovens § 3 ?

Hvad er naturbeskyttelseslovens § 3 ?

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskriver, at der ikke må ændres på tilstanden af beskyttede naturtyper. Der kan være mulighed for at pleje naturområderne, men det kan kræve dispensation. Det gælder for eksempel omfattende rydninger eller førstegangspleje. Henvend dig derfor til Center for Teknik og Miljø, hvis du overvejer at pleje dit naturområde.

Kontakt os

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af:

  • Naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2
  • Særligt udpegede vandløb
  • heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt ovenfor er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.
  • moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages indgreb, der ændrer på tilstanden inden for et beskyttet naturområde (såkaldt § 3-område), herunder blandt andet dræning, terrænændring, opdyrkning, tilplantning og placering af bebyggelse, master med mere. Gribskov Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud.

Beskyttet natur på min ejendom

Beskyttet natur på min ejendom

Du kan se, om der er en vejledende registrering af beskyttet natur på din ejendom på den offentlige portal Danmarks Arealinformation.

Danmarks Arealinformation

Der kan dog godt være et naturområde på din ejendom, som ikke er vejledende registreret, men som stadigvæk er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Det er dit ansvar, at tilstanden af naturområdet ikke ændres ved f. eks. dræning, opdyrkning m.m.

Hvis du er i tvivl eller har brug for at søge om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, så kontakt Center for Teknik og Miljø i Gribskov Kommune.

Kontakt os

Statens opdatering af den vejledende § 3-registrering

Naturstyrelsen gennemgik §3-områderne i hele landet, i perioden 2011-2014. Gennemgangen i Gribskov Kommune foregik i 2013. Den vejledende registrering af § 3-områder blev i den forbindelse opdateret.

Resultatet af opdateringen af § 3-registreringer i Gribskov Kommune

Staten fører selv tilsyn med og plejer sine § 3-områder, men Gribskov Kommune er myndighed f. eks. vedrørende dispensationer. 

Naturindsats 2012-2016 - Sådan plejer vi Gribskov Kommunes natur

Naturindsats 2012-2016 - Sådan plejer vi Gribskov Kommunes natur

Gribskov Kommune har udarbejdet rapporten Naturindsats 2012-2016, som giver en status over naturindsatsen i Gribskov Kommune 2012-2016. Rapporten giver et overblik over hvilke indsatser, der er foretaget i perioden 2012-2014 samt hvilke tiltag, der søges gennemført i perioden 2015-2016.

Rapporten beskriver nogle af kommunens mest værdifulde naturområder, hvor kommunen udfører naturpleje samt områder, hvor kommunen har været involveret i projekter. De områder hvor der er offentlig adgang, er angivet på et kort over kommunen, forrest i rapporten.

Udover det konkrete arbejde med naturbeskyttelse arbejder Gribskov Kommune med andre områder, der falder under begrebet ”naturforvaltning”. Disse områder er f.eks registrering af natur, overvågning af arter og formidling af natur, som er gennemgået enkeltvis i rapporten.

Læs rapporten