Kyst og strand

Gribskov Kommune har ca. 30 kilometer kyststrækning, hvoraf en stor del er flot badestrand.

Badevandets kvalitet

Badevandets kvalitet

Gribskov Kommune måler badevandskvaliteten på 11 strande sommeren igennem.

Der går fire dage fra prøverne er taget til kommunen får resultatet.
Resultaterne af målingerne kan ses herunder og på strande der er udpeget til Blå Flag strand.

Se oversigt over badevandsmålinger

Se kort over de strande, hvor der udtages prøver

Hvordan er dagens badevand – følg badevandsudsigten

Det frarådes at bade i og ved å-udløb, da vandkvaliteten kan være nedsat.

Badevand i topklasse

På baggrund af badevandsanalyser bliver kvaliteten af strandenes badevand bedømt. Opnår en strand topkarakteren, Udmærket kvalitet, fire år i træk, vurderes stranden værdig til at få det Blå Flag. I Gribskov Kommune har de fleste af strandene opnået Blå Flag.

Bekendtgørelse om badevand og badeområder uddyber beregningen af de enkelte klasser.

Læs bekendtgørelsen her

Alger og kortvarige forureninger

Kommunens badevand er af rigtig god kvalitet. Men det kan forekomme at vandet indeholder alger eller kortvarige forureninger, som kan genere både mennesker og dyr.

Alger

Der er risiko for opblomstring af alger på nogle af kommunens strande.
DMI har i sæsonen en satellitbaseret overvågning af algeforekomster i de danske farvande.

Gode råd

 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene.
 • Skyl straks med rent vand.
 • Se om der er mælkehvide ansamlinger (vattot-lignende) i vandet.
 • Lad ikke børn og hunde lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden
 • Se i øvrigt efter om der er information, som fraråder badning ved den enkelte lokalitet.

Du kan læse mere om alger på disse hjemmesider:

Livredningstjenesten

Kort over algeforekomster

Badning efter kraftig regnskyl

Det kan være forbundet med sundhedsfare at bade efter kraftig regnskyl.
Følgende anbefales:

 • Gå ikke i vandet efter et længerevarende voldsomt regnskyl.
 • Bad ikke hvis vandet lugter kloak-agtigt eller der flyder affald i vandet.
 • Se efter om det Blå Flag er taget ned.
Badestrande i Gribskov Kommune

Badestrande i Gribskov Kommune

Der er udarbejdet badevandsprofiler for 11 badestrande i Gribskov Kommune. Profilerne indeholder en kort beskrivelse af badevandet, stranden, faciliteter og eventuelle kendte forureningskilder.

Profilerne kan også ses som opslag på de aktuelle strande.

Stængehus Strand

Tisvildeleje Strand 

Strandbjerggård Strand

Rågeleje Strand

Udsholt Strand

Smidstrup Strand

Tinkerup Strand

Veststranden - Gilleleje

Østmolen - Gilleleje

Strandbakkerne

Dronningmølle Strand

Strande med Blå Flag

Strande med Blå Flag

Der er Blå Flag på størstedelen af kommunens strande. En Blå Flag strand er en strand, hvor der er ydet en ekstra indsats for strandens miljø, sikkerhed, faciliteter og information.

Det der kendetegner en Blå Flag strand er, at den:

 • er ren og tilses jævnligt
 • har rent badevand og oplyser om den aktuelle vandkvalitet
 • har pligt til at tage det Blå Flag ned ved akut opstået forurening
 • har rene toiletfaciliteter og velholdte bygninger
 • har affaldsordning
 • har livredningsudstyr, førstehjælpskasse og (nød)telefon i nærheden. På nogle Blå Flag strande er der også livredder.
 • har særlige aktiviteter i løbet af sæsonen

Gribskov Kommune har i 2016 opnået Blå Flag status på disse strande:

 • Stængehus Strand
 • Tisvildeleje Strand
 • Strandbjerggård
 • Rågeleje Strand
 • Smidstrup Strand
 • Tinkerup Strand
 • Veststranden – Gilleleje
 • Strandbakkerne
 • Dronningmølle Strand. 

Blå Flag-aktiviteter

Blå Flag sætter fokus på natur og miljø samt muligheden for gode oplevelser på stranden. Der afholdes en række miljøaktiviteter hen over sæsonen.

Se Blå Flag aktiviteter 2017

Læs mere om Blå Flag

Strandtrapper, bade- og bådebroer

Strandtrapper, bade- og bådebroer

Etablering af både strandtrapper samt bade- og bådebroer kræver en tilladelse.

Strandtrapper

Før du begynder etablering eller reetablering af strandtrapper skal du søge om dispensation fra strandbeskyttelseslinien. Denne gives af kystdirektoratet.

Læs mere om strandbeskyttelseslinjen

Sådan søger du dispensation fra strandbeskyttelseslinjen

 Bade- og bådbroer

Før du påbegynder etablering af en bade- eller bådbro på pæle skal du have en tilladelse fra Gribskov Kommune. Udføres broen som en mole eller tilsvarende konstruktion, der hindre fri vandgennemstrømningen langs kysten, er det Kystdirektoratet som giver tilladelsen.

Gribskov Kommune har vedtaget en række retningslinjer for godkendelse af badebroer. Læs i retningslinierne, hvad der vurderes ved behandling af ansøgning om opsætning:

Vejledning til ansøgning om etablering af bade- og bådebroer

Vil du vide mere?

Information om bade- og bådebroer

Regler om offentlighedens adgang til strande

 

Kystsikring og strandbeskyttelse

Kystsikring og strandbeskyttelse

Nogen steder er det nødvendigt at sikre og beskytte kysten mod havet.

Kystsikring

Nordsjællands kyst er en såkaldt erosionskyst, hvor havet hvert år fjerner dele af kysten. Derfor kan det visse steder være nødvendigt at sikre kysten med mod havet. Ejer du en grund ud til kysten har du selv ansvaret for at beskytte din ejendom mod havets påvirkning.

Kystdirektoratet er myndighed på kystområdet. Du kan læse om lovgivningen, finde vejledninger, ansøgningsskema samt blive klogere på de forskellige kystskikringsmetoder på Kystdirektoratets hjemmeside. 

For yderligere information:

Vejledning til Lov om Kystbeskyttelse

Lov om kystbeskyttelse

Kystdirektoratet

 Adgang med maskiner til kysten

I forbindelse med etablering af kystsikring kan det være nødvendigt at køre ned på stranden med større maskiner.
Her kan du læse, hvor der er adgangsveje til kysten og søge om tilladelse til at bruge dem.

Vejledning og ansøgningsskema - maskiner på kysten

Tværkommunalt kystsikringsprojekt

I foråret 2014 indledte Gribskov, Halsnæs og Helsingør kommuner et tværkommunalt samarbejde om at sikre og udvikle den Nordsjællandske kyst. Læs mere her om kystsikringsprojektet Nordkystens Fremtid 

Nordkystens Fremtid

 Kystsikringslag

Grundejere har langs kysten organiseret sig i kystsikringslag, som varetager en fælles kystsikring. Nogle lag er organiseret med myndighedsgodkendte vedtægter andre uden.
Myndighedsgodkendte vedtægter for kystsikringslag i Gribskov Kommune finder du her:

Tisvildeleje Kystsikringslag

Sankt Helenekilde Kystsikringslag

Tisvilde Kystsikringslag Vest for Holløse

Tisvilde Kystsikringslag Øst for Helenekilde

Kystsikringslaget Rågeleje Strand Vest

Kystsikringslaget Rågeleje Strand Øst af 1953

Kystsikringslaget Gilbjerghoved

Kystsikringslaget Børstrup Hage

Gilleleje Kystsikringslag

Kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951

Kystsikringslaget Villingebæk Hage

Strandbeskyttelseslinjen

Fra strandkanten og 300 meter ind på land gælder der særligt strikse regler for byggeri, anlæg og terrænreguleringer – kendt som strandbeskyttelseslinien. Det betyder at du inden for strandbeskyttelseslinien ikke må foretage nogen ændringer af tilstanden uden at have fået en dispensation jf. Lov om Naturbeskyttelse § 15.

Dispensationen gives af Kystdirektoratet som administrerer strandbeskyttelseslinjen.

Er du i tvivl om hvorvidt din ejendom ligger indenfor strandbeskyttelseslinien?
Klik ind på Gribskov Kommunes digitale kort. Under faneblad ”Natur og Miljø” til venstre på skærmen sættes flueben i ”beskyttelseslinjer”. Signaturforklaring kommer frem ved at trykke på de farvede firkanter i højre side.

For yderligere information:

Kystdirektoratet

Lov om Naturbeskyttelse

Livredning

Livredning

Langs kyststrækningen i Gribskov Kommunes har Den Nordsjællandske Kystlivreddertjeneste en række livredderposter, som i badesæsonen er bemandet af en kystlivredder.
Kystlivredderen kan give førstehjælp og har kontakt til Alarm 112. Livredderen er også behjælpelige hvis du er kommet til skade med brandmænd, rifter og sår eller bliver syg.

Den Nordsjællandske Kystlivreddertjeneste

Strandnummer

Ved nedgangen til strandene ses et skilt med et strandnummer. Nummeret kan bruges til at lokalisere stranden, hvor du står i forbindelse med alarmopkald og redning.

Hunde på stranden

Hunde på stranden

I Gribskov Kommune er der ingen særlige hundestrande. Derfor gælder Lov om Naturbeskyttelse §22 for alle kyststrækninger i kommunen. Ifølge loven skal hunde være i snor, når de færdes på stranden i perioden 1. april til 30. september. Loven gælder også for private strande. Husk også at tage din hunds efterladenskaber med til nærmeste affaldsspand.
Hvis du føler dig generet af løse hunde på stranden, kan du ringe til politiet. Overtrædelse af loven medfører bødestraf.

Naturbeskyttelseslovens §22

Ingen hunde på Blå Flag strande

Hunde og andre hysdyr må ikke opholde sig i Blå Flag Zonen. Førerhunde og andre hunde på arbejde er dog undtaget. Afgrænsningen af Blå Flag stranden fremgår af infotavle på stranden.

Læs mere om Blå Flag stranden på blaaflag.dk

 

Døde sæler på stranden

Døde sæler på stranden

Der strander adskillige sæler langs de danske kyster hvert år. Sælerne indgår i det naturlige kredsløb og fødekæde, og er vigtige for nedbrydere og fugle. Kommunen fjerner derfor kun i særlige tilfælde de døde sæler, marsvin mv. og KUN på udvalgte offentlige badestrande.

Procedure for henvendelse om døde sæler mv.