Kystsikring og strandbeskyttelse

Nogen steder er det nødvendigt at sikre og beskytte kysten mod havet.

Kystsikring

Nordsjællands kyst er en såkaldt erosionskyst, hvor havet hvert år fjerner dele af kysten. Derfor kan det visse steder være nødvendigt at sikre kysten mod havet. Ejer du en grund ud til kysten har du selv ansvaret for at beskytte din ejendom mod havets påvirkning.

Kystdirektoratet er myndighed på kystområdet indtil 1. september 2018. Herefter overgår myndighedsansvaret til kommunerne. Efter 1. september vil denne hjemmeside blive opdateret med de nye ændringer vedr. ansøgning om kystbeskyttelse mm.

Du kan læse om lovgivningen, finde vejledninger, ansøgningsskema samt blive klogere på de forskellige kystsikringsmetoder på Kystdirektoratets hjemmeside. 

For yderligere information:

Vejledning til Lov om Kystbeskyttelse

Lov om kystbeskyttelse

Kystdirektoratet

 Adgang med maskiner til kysten

I forbindelse med etablering af kystsikring kan det være nødvendigt at køre ned på stranden med større maskiner.
Her kan du læse, hvor der er adgangsveje til kysten og søge om tilladelse til at bruge dem.

Vejledning og ansøgningsskema - maskiner på kysten

Tværkommunalt kystsikringsprojekt

I foråret 2014 indledte Gribskov, Halsnæs og Helsingør kommuner et tværkommunalt samarbejde om at sikre og udvikle den Nordsjællandske kyst. Læs mere her om kystsikringsprojektet Nordkystens Fremtid 

Nordkystens Fremtid

 Kystsikringslag

Grundejere har langs kysten organiseret sig i kystsikringslag, som varetager en fælles kystsikring. Nogle lag er organiseret med myndighedsgodkendte vedtægter andre uden.
Myndighedsgodkendte vedtægter for kystsikringslag i Gribskov Kommune finder du her:

Tisvildeleje Kystsikringslag

Sankt Helenekilde Kystsikringslag

Tisvilde Kystsikringslag Vest for Holløse

Tisvilde Kystsikringslag Øst for Helenekilde

Kystsikringslaget Rågeleje Strand Vest

Kystsikringslaget Rågeleje Strand Øst af 1953

Kystsikringslaget Gilbjerghoved

Kystsikringslaget Børstrup Hage

Gilleleje Kystsikringslag

Kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker af 1951

Kystsikringslaget Villingebæk Hage

Strandbeskyttelseslinjen

Fra strandkanten og 300 meter ind på land gælder der særligt strikse regler for byggeri, anlæg og terrænreguleringer – kendt som strandbeskyttelseslinien. Det betyder at du inden for strandbeskyttelseslinien ikke må foretage nogen ændringer af tilstanden uden at have fået en dispensation jf. Lov om Naturbeskyttelse § 15.

Dispensationen gives af Kystdirektoratet som administrerer strandbeskyttelseslinjen.

Er du i tvivl om hvorvidt din ejendom ligger indenfor strandbeskyttelseslinien?
Klik ind på Gribskov Kommunes digitale kort. Under faneblad ”Natur og Miljø” til venstre på skærmen sættes flueben i ”beskyttelseslinjer”. Signaturforklaring kommer frem ved at trykke på de farvede firkanter i højre side.

For yderligere information:

Kystdirektoratet

Lov om Naturbeskyttelse