Regulering af Tilløb 1 til Orebjergrenden

Teknisk Udvalg traf den 6. april 2016 beslutning om at iværksætte udarbejdelse af reguleringsprojekt for Orebjergrende - Tilløb nr. 1.

Orebjergrende - Tilløb nr.1 er et kommunalt vandløb, som løber fra øst mod vest fra skellet mellem matr. nr. 12a og 11a, Udsholt til endepunkt i Orebjergrende st. 1405. Området er ofte belastet af oversvømmelser. Reguleringssagen omfatter en strækning på ca. 850 m. På baggrund af TV-inspektioner har Orbicon i november 2015 udarbejdet et notat, som beskriver renoveringsbehovet for strækningen.

Notat om renoveringsbehov

Kort over renoveringsbehov

Møde med lodsejere

Gribskov Kommune holdt den 18. april 2017 det første lodsejermøde omkring renovering af det rørlagte vandløb Orebjergrende - Tilløb nr. 1.

Orbicon præsenterede på mødet:

  • Resultater af TV-inspektion og vurdering af renoveringsbehov.
  • Løsningsforslag
  • Financiering

Orbicon's præsentation 18.april 2017

Deklaration

På mødet blev en deklaration fra 1956 præsenteret. Deklarationen beskriver en partsfordeling med hensyn til fremtidige vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med etablering af renden. De faktiske forhold har ændret sig væsentligt siden deklarationen blev oprettet og det vil være hensigtsmæssigt at træffe en ny afgørelse om udgiftsfordelingen, som følger nytteprincippet, jf. vandløbslovens § 24.

Kendelse 1956

Kort over matrikler omfattet af kendelsen 1956

Der var på mødet tvivl om hvilken lodsejere, som var inviteret. De ejendomme som ligger inden for den grønne polygon på oplandskortet er blevet inviteret på baggrund af en førstegangsvurdering.

Orebjergrenden Tilløb nr. 1's oplandskort

Projektrapporten

Orbicon leverede i august 2017 en rapport, som beskriver baggrund, eksisterende forhold, resultat af tv-inspektionen samt de tre tekniske løsningsforslag for renovering af Tilløb nr. 1 til Orebjergrenden.

De tre tekniske løsningsforslag er:

  • Strømpeforing af dele af vandløbsstrækningen, kombineret med rørudskiftning (til samme dimension) af de strækninger der ikke kan strømpefores.
  • Rørudskiftning i nuværende tracé med eksisterende dimension på rørene.
  • Rørudskiftning i nyt tracé (i vejmidte) og med forøgelse af dimensionen på rørene på den øverste del af strækningen af hensyn til klimasikring.

Orbicons rapport se her under.

Rapport 

Bilag 1  

Bilag 2

Udvalgsbehandling

Teknisk Udvalg har behandlet sagen den 08.11.2017 (pkt. 86) for at træffe beslutning om hvilket løsningsforslag der skal fremmes. Udvalget tiltrådte løsningsforslaget om en klimasikret rørudskiftning i nyt tracé, overvejende i vejmidte.

Se referat fra udvalgsmødet her

Hold øje her på siden

Det oplyses, at grundejerne skal holde øje med hjemmesiden, idet der vil lægges relevante informationer på fra tid til anden. Grundejerforeningerne vil blive orienteret herom.