Renovering af det rørlagte vandløb Orebjergrende – Sideløb A

Teknisk Udvalg traf den 6. april 2016 beslutning om at iværksætte udarbejdelse af reguleringsprojekt for Orebjergrende - Sideløb A.

Orebjergrende - Sideløb A er et kommunalt vandløb, som løber fra øst mod vest fra skellet mellem matr. nr. 12a og 11a, Udsholt til endepunkt i Orebjergrende st. 1405. Området er ofte belastet af oversvømmelser. Reguleringssagen omfatter en strækning på ca. 850 m. På baggrund af TV-inspektioner har Orbicon i november 2015 udarbejdet et notat, som beskriver renoveringsbehovet for strækningen.

Notat om renoveringsbehov

Kort over renoveringsbehov