Renovering af det rørlagte vandløb Orebjergrende – Sideløb A

Teknisk Udvalg traf den 6. april 2016 beslutning om at iværksætte udarbejdelse af reguleringsprojekt for Orebjergrende - Sideløb A.

Orebjergrende - Sideløb A er et kommunalt vandløb, som løber fra øst mod vest fra skellet mellem matr. nr. 12a og 11a, Udsholt til endepunkt i Orebjergrende st. 1405. Området er ofte belastet af oversvømmelser. Reguleringssagen omfatter en strækning på ca. 850 m. På baggrund af TV-inspektioner har Orbicon i november 2015 udarbejdet et notat, som beskriver renoveringsbehovet for strækningen.

Notat om renoveringsbehov

Kort over renoveringsbehov

Møde med lodsejere

Gribskov Kommune holdt den 18. april 2017 det første lodsejermøde omkring renovering af det rørlagte vandløb Orebjergrende - Sideløb A.

Orbicon præsenterede på mødet:

  • Resultater af TV-inspektion og vurdering af renoveringsbehov.
  • Løsningsforslag
  • Financiering

Orbicon's præsentation 18.april 2017

 Opbakning og kendelse

Der var opbakning til, at der skal findes en løsning på Orebjergrendes tilstand samt at der arbejdes videre med en simpel-partsfordeling. På mødet blev en kendelse fra 1956 præsenteret. Kendelsen beskriver en partsfordeling med hensyn til fremtidige vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med etablering af renden. Det undersøges nærmere om kendelsens indhold kan danne baggrund for den kommende simple-partsfordeling.

Kendelse 1956

 Der var på mødet tvivl om hvilken lodsejere, som var inviteret. De ejendomme som ligger inden for den grønne polygon på oplandskortet er blevet inviteret på baggrund af en førstegangsvurdering.

Orebjergrenden sideløb A's oplandskort

Det oplyses at grundejerne skal holde øje med hjemmesiden, idet der vil lægges relevante informationer på fra tid til anden. Grundejerforeningerne vil blive orienteret herom.