Vandråd 2019/2020

Nu åbnes der endnu engang op for muligheden for nedsættelse af vandråd:


Lov om vandplanlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.
Efter bekendtgørelse om vandråd mv., der trådte i kraft d. 29. oktober 2019, skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er;
- relevante landsækkende erhvervsorganisationer
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.
Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.
De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.
På den baggrund, og efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 15. november 2019 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd.

Gribskov Kommune har opland i to hovedvandoplande: 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og 2.3 Øresund.

Det er besluttet at Gribskov Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Hovedvandopland 2.3 Øresund, og anmodninger vedr. vandrådet kan derfor stiles til Gribskov Kommune på basoe@gribskov.dk.

Sekretariatsfunktionen for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord varetages af Egedal Kommune. Anmodninger til vandrådet i dette opland skal således stiles til Egedal Kommune. 


Den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet.
Anmodning om oprettelse af vandråd kan som nævnt ske til basoe@gribskov.dk.
Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende
vandløbsforanstaltninger.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan Bjørn Aaris-Sørensen kontaktes på 72496813 eller basoe@gribskov.dk.