Dyrehold

Gribskov Kommune fører lovpligtigt miljøtilsyn med dyrehold og kontrollerer miljøforhold som opbevaring af gødning, indretning af stalde, affald mm.

Når du vil ændre dit husdyrehold, skal du enten anmelde det til kommunen eller ansøge om en tilladelse eller miljøgodkendelse, inden du laver ændringerne. Det er dyreholdets størrelse, som afgør, hvordan du skal forholde dig.

Dyrehold op til 15 dyreenheder

Dyrehold fra 15-75 dyreenheder

Dyrehold over 75 dyreneheder

Hestehold

Hestehold

Læs mere om hestehold her.

Regler for mindre dyrehold

Regler for mindre dyrehold

Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller udenfor byen.

Mindre dyrehold i byerne

I byerne kan du holde op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger, høns, men ikke heste, får, grise o.l.

Svine-, kvæg-, får-, ged- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål.

Mindre dyrehold i landzone

Du må holde dyr i landzone, og du behøver ikke at anmelde det til kommunen, hvis du har så få dyr, at det ikke betragtes som erhvervsmæssigt. Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er på højst:

2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg

4 heste med tilhørende føl

2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin eller en tilsvarende produktion

10 får med lam

10 geder med kid

4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

30 stk. høns

Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr end de ovenfor nævnte, er det kommunen, der afgør, om dyreholdet er erhvervsmæssigt eller ikke erhvervsmæssigt.

Læs mere om regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold her.

Byggetilladelse

Hvis der skal bygges i forbindelse med dyreholdet, kræver det normalt en byggeanmeldelse/-tilladelse.

 

Dyreholdet må ikke give anledning til væsentlig forurening eller gener. Det er Gribskov Kommune, der vurderer forholdene.

 

Erhvervsmæssigt dyrehold

Erhvervsmæssigt dyrehold er alle dyrehold, der er større end hobbyhold.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Erhvervsmæssigt dyrehold

Størrelsen af det ønskede dyrehold afgør, om du skal have en tilladelse eller en godkendelse til dyreholdet, eller du blot skal oplyse os om, hvor mange dyr du har.

Se mere under dyrehold.

Høns og andre fugle

Høns og andre fugle

Godt at vide, hvis du overvejer at holde høns.

Indretning og drift af hønsehold, duehold og burfugle

Din bestand skal afpasses efter forholdene. Det vil sige, at hønsehus, hønsegård, dueslag og fuglebure skal etableres mindst tre meter fra naboskel. Endvidere skal bygningsreglementets bestemmelser opfyldes.
Hønsehus, dueslag og fuglebure skal sikres mod indtrængning af rotter.
Foder skal opbevares i rottesikrede beholdere. Dyreholdet skal renholdes på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flue-eller lugtgener.

Gødningen fra dyreholdet skal enten:

  • Iblandes jorden til gødningsformål
  • Opbevares i lukket beholder
  • Bortskaffes som dagrenovation

Hent folder med gode råd om hønsehold  >

 

Dyreholdet må ikke give støjgener

Har du støjende fugle, herunder hane og hanekyllinger skal du sørge for, at de bliver holdt inde i et mørklagt hus fra kl. 20.00-07.00 på hverdage og fra 20.00-09.00 på lørdage, søn-og helligdage. Hønsehus og dueslag vil kunne kræves støjisoleret svarende til minimum 100 mm. almindelig isoleringsmateriale.


Hvor gælder retningslinjerne?

Retningslinjerne gælder for hold af høns, duer og andre fugle i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Er der i gældende byplanvedtægt, lokalplan eller ved tinglyste klausuler på ejendommen bestemmelser, der regulerer hønsehold og andet fuglehold, gælder de.
Det samme gælder, hvis lokale grundejer-, andels-og lejerforeninger har vedtaget regler, der ikke tillader hønse-, due-og andet fuglehold eller har fastsat skærpede regler.

Generelt

Eksisterende dyrehold, der ikke giver anledning til gener, kan fortsat bestå uden at opfylde retningslinjerne.
Medfører et dyrehold væsentlige gener, kan kommunen give ejeren et påbud om at bringe geneforholdet til ophør. Giver dyreholdet herefter alligevel anledning til væsentlige gener for de omkringboende, kan kommunen nedlægge forbud mod dyreholdet.

Klage over dyrehold

Klage over dyrehold

Gribskov Kommune kan afvise at behandle klager over støj- og lugtgener fra dyrehold, hvis det anses for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.

Kommunens afgørelse i medfør af bekendtgørelsen og nærværende retningslinjer kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Sager der afvises i henhold til Lov om miljøbeskyttelse § 85, kan af klageren rejses som civilretsligt søgsmål.
Overtrædelse af reglerne
Undlader ejeren at efterkomme påbud eller forbud kan dette straffes med bøde i henhold til straffebestemmelserne i bekendtgørelsen nævnt under punkt 1.

Lovgrundlag

Retningslinjerne er udfærdiget med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012, miljøregulering af visse aktiviteter.