Ophængning af skilte og plakater

Du kan ansøge Gribskov Kommune om lov til at sætte skilte og plakater op i forbindelse med et arrangement.

Kommunen giver fx tilladelse til ophængning af plakater på lygtepæle i forbindelse med cirkusbesøg, koncerter, loppemarked og lignende arrangementer.

Du kan sende en ansøgning med oplysninger om tid og sted samt typen af arrangementet. Så tager vi stilling til din ansøgning.

Man må tidligst hænge plakater op to uger inden arrangementet, og man skal selv tage plakaterne ned igen senest fem dage efter. Hvis man ikke selv gør det, kan kommunen gøre det og sende regningen til dig.

Der findes særlige regler for valgplakater, som du kan læse mere for nedenfor.

Send din ansøgning i en mail til kommunen.

Ophængning af plakater

Retningslinjer for opsætning af plakater

Hvor og hvordan må man hænge plakater op?

Kun i byzone

 • Plakater må kun ophænges indenfor tættere bebygget område afmærket med byzonetavle.
 • Plakaterne skal anbringes mindst 0,5 meter fra kørebanekant og mindst 0,3 meter fra cykelstikant. Plakaterne må ikke anbringes over kørebane- og cykelstiareal.
 • Plakater må ikke anbringes højere end 1,5 m under laveste elførende ledning. Tilladelsen, jf. pkt. 3, kan fastsætte yderligere krav herom.
 • Plakaterne skal være placeret i en højde af mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti målt til underkant af plakat.
 • Plakater må kun ophænges på eksisterende konstruktioner, stativer m.v. Der må ikke etableres særlige konstruktioner og stativer m.v. alene til brug for ophængning af plakater.

Plakater må ikke

 • ophænges på broer, bygværker og portaler.
 • ophænges i midterrabat.
 • ophænges på højspændingsmaster.
 • ophænges tættere på end 50 m fra rundkørsler, vejkryds, lysreguleringer eller anden signalregulering.
 • ophænges på eller dække for udsynet til den officielle afmærkning, dvs. færdselstavler, standere, vejvisningstavler, signalregulering samt andet vejudstyr.
 • Plakater og bannere må ikke ophænges eller udspændes over kørebaneareal.

Ophæng og størrelse

 • Plakater skal være sikret mod at vælte og skal være forsvarligt fastgjort.
 • Plakaterne må højst have en størrelse på 0,8 m2
 • Plakaterne må ikke påklæbes direkte, men skal være opklæbet på plade, fx vandfast masonit, finer eller lign.
 • Plakaterne skal fastgøres med ikke-metallisk binding.
 • Materialer til brug for ophængning af plakater skal fjernes ved nedtagning.

Konsekvenser – Vejmyndighedens fjernelse af plakater

Vejbestyrelsen forbeholder sig ret til, jf. Vejlovens § 81, uden forudgående varsel, at fjerne plakater på ophængers regning, hvis de er til ulempe for færdslen.

Fjernede plakater kan afhentes ved vejbestyrelsen i op til 5 dage efter nedtagningen.
Plakater der ikke er til ulempe for færdslen, men er opsat i strid med de gældende retningslinjer, kan forlanges fjernet med skriftligt påbud på minimum 3 dage.

Valgplakater

Valgplakater

Partierne skal ikke indhente kommunens forudgående tilladelse til ophængning af valgplakater, men der er en række regler der skal følges både på offentlig vej og privat fællesvej.

Lov om offentlige veje og lov om private fællesveje indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejarealet.
Reglerne gælder for valgplakater, der ikke er større end 0,8 m2  (sædvanlige valgplakater).
Plakater der er større – f.eks bannere el. lign.  – forudsætter stadig at du har tilladelse af vejbestyrelsen, kommunen og evt. fra grundejere på private fællesveje.

Placering af valgplakater

Valgplakaterne må hænge fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen – dvs. at ved et valg, der udskrives med f.eks. 3 ugers varsel, kan valgplakaterne ophænges umidddelbart efter valgets udskrivelse.

Afsender skal fremgå

Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal være suppleret med navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal være læselige i hele ophængningsperioden.

På offentlig vej må valgplakater ophænges på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
På private fællesveje må valgplakater kun ophænges på master til vejbelysningen og på master til brug for elforsyningen.

Valgplakater må ikke ophænges så de kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er altså ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op. 

Valgplakaterne skal ophænges på en måde, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning, f.eks. færdselstavler el. lign. vejudstyr. Valgplakaterne må ikke hindre hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakater må ikke ophænges

 • på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg (gælder i sagens natur ikke for private fællesveje)
 • i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
 • i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.
 • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Plakater kan blive fjernet

Vejbestyrelsen og politiet har muligheder for at fjerne valgplakater, der er hængt op uden for den tilladte periode eller på anden måde er ophængt i strid med reglerne.

Nedtagning

Udgifter til nedtagning af plakater, eller til udbedring af skader på vejtræer eller indretninger kan pålægges:
1) ophængeren
2) den juridiske eller fysiske person, der er angivet eller afbilledet på valgplakaten 

Skilte på landet

Skilte på landet

Det må du gerne

Der er undtagelser fra forbuddet mod at skilte i det åbne land, bl.a. "virksomhedsreklamer" hvis de ikke er synlige og dominerer over stor afstand, trafikpropaganda godkendt af Rådet for større Færdselssikkerhed og valgplakater. Undtagelserne er beskrevet i lovens hvilken lov § 21, stk. 2.
Mindre oplysningsskilte (henvisningskilte - udgår) og skiltning i lokalplanlagte erhvervsområder er undtaget, når de opfylder reglerne herom i Miljøministeriets bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg mv. i det åbne land.
Bekendtgørelsen indeholder også særlige regler for reklamer på idrætsanlæg og golfbaner. Delvis gentagelse af det ovenfor – måske suppler med golfbaner ovenfor?

Det må man ikke


Forbuddet mod reklameskilte gælder også plakater, lysreklamer og andre indretninger, f.eks. fastforankrede balloner, flag, køretøjer mv., når de er opstillet i reklame eller propagandaøjemed.
Forbuddet er absolut og gælder i princippet uanset om reklameskiltet er konkret skæmmende i området eller ej – f.eks. fordi der i forvejen er skæmmende tekniske indretninger.
Forbuddet gælder i det åbne land. Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, dvs. om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder mv.).