Valgplakater

Partierne skal ikke indhente kommunens forudgående tilladelse til ophængning af valgplakater, men der er en række regler der skal følges både på offentlig vej og privat fællesvej.

Lov om offentlige veje og lov om private fællesveje indeholder regler for ophængning af valgplakater på vejarealet.
Reglerne gælder for valgplakater, der ikke er større end 0,8 m2  (sædvanlige valgplakater).
Plakater der er større – f.eks bannere el. lign.  – forudsætter stadig at du har tilladelse af vejbestyrelsen, kommunen og evt. fra grundejere på private fællesveje.

Placering af valgplakater

Valgplakaterne må hænge fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen – dvs. at ved et valg, der udskrives med f.eks. 3 ugers varsel, kan valgplakaterne ophænges umidddelbart efter valgets udskrivelse.

Afsender skal fremgå

Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal være suppleret med navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal være læselige i hele ophængningsperioden.

På offentlig vej må valgplakater ophænges på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
På private fællesveje må valgplakater kun ophænges på master til vejbelysningen og på master til brug for elforsyningen.

Valgplakater må ikke ophænges så de kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er altså ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op. 

Valgplakaterne skal ophænges på en måde, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning, f.eks. færdselstavler el. lign. vejudstyr. Valgplakaterne må ikke hindre hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakater må ikke ophænges

  • på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg (gælder i sagens natur ikke for private fællesveje)
  • i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
  • i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.
  • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Plakater kan blive fjernet

Vejbestyrelsen og politiet har muligheder for at fjerne valgplakater, der er hængt op uden for den tilladte periode eller på anden måde er ophængt i strid med reglerne.

Nedtagning

Udgifter til nedtagning af plakater, eller til udbedring af skader på vejtræer eller indretninger kan pålægges:
1) ophængeren
2) den juridiske eller fysiske person, der er angivet eller afbilledet på valgplakaten