Trafiksikkerhed

Kommunen ønsker at sikre gode oversigtsforhold på vejene og den rette hastighedsbegrænsning, der tilgodeser både beboere og afvikling af trafikken.

Ni ud af ti ulykker i trafikken skyldes uhensigtsmæssige adfærd. Derfor arbejder kommunen på at påvirke trafikanters adfærd gennem kampagner og støtte til færdselsundervisning i skolerne. Du kan læse mere om, hvordan kommunen arbejder med at bekæmpe ulykker og fremme trafiksikkerhed i Trafiksikkerhedsplan 2013-2020

Trafiksikkerhed handler også om gode oversigtsforhold på vejene i kommunen. Ifølge loven er det grundejernes opgave at beskære hække og hegn mod vejen, så de ikke er til fare eller gene for trafik på vej og fortov. Kravene til beskæring er en frihøjde på 2,80 meter over fortov og rabatareal og 4,20 meter over kørebane og cykelsti.  Hvis du oplever manglende beskæring langs din vej, så tal først med naboer eller grundejerforening om det.

Fartvisere og trafiktællinger

Fartvisere og trafiktællinger

Fart og ulykker hænger nøje sammen. Høj fart giver flere alvorlige ulykker. Derfor er det vigtigt at få bilisterne til at overholde farten både i byerne og på landet.

Fartvisere bruges i forbindelse med fokus på skoleveje og særlig belastede veje. Fartvisere måler bilernes hastighed med en radar, men data gemmes ikke.

Kommunen holder øje med trafikkens udvikling ved at gennemføre regelmæssige trafiktællinger, der på udvalgte steder registrer køretøjernes antal og hastighed.

Bump og andre fartdæmpende tiltag

Bump og andre fartdæmpende tiltag

På private veje har beboerne ret til selv at lave trafiksanering, så længe de gør det i fællesskab via en grundejerforening, ejerforening, lejerforening, vejlaug eller lignende. Det kræver tilladelse fra kommunen og politiet, inden man går i gang.

Den typiske proces er, at:

Initiativtagerne laver et projektforslag, eller får en rådgiver til det. Projektet sendes Team Trafik og Ressourcer via tms@gribskov.dk der som Vejmyndighed skal godkende det. En ansøgning skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

  • Dokumentation for at der er et hastighedsproblem, gerne via en trafiktælling  
  • Hvilke type tiltag ønskes; bump, chikaner - de skal være typegodkendt  
  • Til hvilken hastighed ønskes hastigheden dæmpet.  
  • Skitse af placering af bump og tilhørende skilte.  
  • Er der vejbelysning i det fartdæmpede område eller hvordan tænker man at gøre opmærksom på bumpene.   

Læs vejledning i trafiksanering

Sten og genstande på vejen

Sten og genstande på vejen

Det er ulovligt at anbringe sten og genstande på veje uden kommunens tilladelse. Sten og genstande kan skade både mennesker og køretøjer, fordi de kan være svære at se i mørke eller passere.

Det kan medføre bødeansvar og erstatningsansvar for den tilstødende grundejer.

Trafikkultur

Trafikkultur

9 ud af 10 trafikulykker skyldes menneskelige fejl  

I Gribskov Kommune passer vi på hinanden i trafikken, derfor arbejder vi på at bevidstgøre trafikanter, så vi får færre tilskadekomne og dræbte. Vi støtter skolerne i deres færdselsundervisning med læseplaner for 0. til 9. klasse samt aktiviteter for bl.a. 4., 5. og 6. klasse.

Færdselsundervisning er et obligatorisk fag gennem hele skoletiden. Der undervises og trænes i trafikforståelse og færdigheder i at færdes i trafikken. De fleste skoler gennemfører blandt andet gå- og cyklistprøver og flere skoler har oprettet skolepatruljer.

Den lokale færdselskontaktlæreren kan inspirere og vejlede i brugen af undervisningsmaterialer og er bindeleddet til det lokale politi og andre, der har med færdsel at gøre.