Kontrol af vandkvalitet

Ejer af en drikkevandsbrønd eller -boring skal for egen regning lade et godkendt laboratorium udtage en prøve af vandet hvert 5. år (forenklet kontrol). Prøven analyseres for at se, om vandet overholder den kvalitet drikkevand skal have. Vandet bliver undersøgt for:

  • temperatur ved prøveudtagning
  • udseende/lugt
  • kimtal ved 22° C (samlet bakterievækst)
  • coliforme bakterier
  • E. coli bakterier (tarmbakterier)
  • ledningsevnen
  • pH
  • nitrat
  • total fosfor

Hvis drikkevandet ikke overholder kravene, skal der foretages ændringer af brønden/boringen, så vandet igen overholder kvalitetskravene. Det er ofte indholdet af bakterier, som er årsag til dårlig vandkvalitet. Dette hænger som regel sammen med brøndenes manglende tekniske udformning f.eks. revner i brøndkeglen, revnet dæksel mm.

Listen over godkendte laboratorier  >

Vi kommer gerne ud og fører tilsyn og ser på opbygningen af brønden/boringen. Så kan det være muligt at finde årsagen til forureningen af drikkevandet. Er bakterieindholdet højt vil en kloring af brønden kunne komme på tale. Vejledning til kloring af brønd.

Hvis du får indlagt vandværksvand, skal din brønd/boring sløjfes af en godkendt brøndborer, medmindre du ønsker at bevare brønden/boringen til et andet formål. Læs om mulighederne for at opnå dispensation til at beholde brønden/boringen.

Hvis du vil have vandværksvand, skal du kontakte dit vandværk

Har du en brønd eller boring og samtidig indlagt vandværksvand, skal din brønd eller boring sløjfes. I henhold til Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer skal sløjfning af en brønd/boring foretages af en godkendt brøndborer.

Listen over godkendte brøndborere  >

Når en brønd eller boring er sløjfet, skal kopi af sløjfningsattest fremsendes til Gribskov Kommune.