Takster for skorstensfejer

Taksterne følger KLs vejledende takster på området.

Takster 2019. Beløbene er inkl. moms

For første skorsten indtil 10 meters højde

132,95

For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom. I denne sammenhæng skal en ejendom forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.

103,85

For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere.

4,70

For rensning af centralkedler.

302,63

For rensning af brændeovne.

151,26

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, 
- fra 116-232 kw forhøjes med 100%, 
- fra 232 kw forhøjes med 150%

For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse

For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales:

- For rør og kanaler med indtil 35x35 cm indvendigt mål for første meter
- For efterfølgende påbegyndt meter

- For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter
For efterfølgende påbegyndt meter

 

 

70,11
34,20

139,80

70,11

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.

For brandpræventivt tilsyn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.

132,55

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd

For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun en af delene udskiftes.

502,43

Påtegning af prøvningsattest.

137,83