Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Gribskov Kommune, Udbud af Bavne Ager Vest - februar 2016

Gribskov Kommune har i forbindelse med udbud af byudviklingsområde Bavne Ager Vest i Gilleleje modtaget følgende spørgsmål til udbudsmaterialet der herved besvares:

Nr.

Spørgsmål

Svar

Dato for

spørgsmål

Dato for

svar

1

Vil det være muligt at opføre i 3 etager?

Det er kun muligt at opføre bebyggelse i 3 etager i delområde 6.

12.02.16

25.02.16

2

Hvis vi ikke kan rumme byggeriet indenfor område 6 alene, kan vi så disponere over en del af område 5?

Kommunen fastholder som udgangspunkt at området udbydes i de 3 delarealer som skitseret i udbudsmaterialer. Det kan ved senere forhandling og udstykning være mulighed for mindre justeringer i arealernes størrelse i de 3 udbudte områder.

12.02.16

25.02.16

3

Skal der sammen med tilbuddet følge et udkast/oplæg til udnyttelse/bebyggelse?

Gribskov Kommune ønsker et skitseforslag og redegørelse for udnyttelsen af området vedlagt tilbuddet.

12.02.16

25.02.16

4

Er der nogen prisforventning min. pris?

Arealerne udbydes uden mindstepris. Kommunen er pligtig til at sælge til minimum markedspris.

12.02.16

25.02.16

5

Fastholder kommunen krav om, at byggeriet skal være påbegyndt senest 1 år efter lokalplanens vedtagelse hvis alle 3 områder erhverves af samme tilbudsgiver?

Gribskov Kommune fastholder som udgangspunkt krav om, at byggeri skal være påbegyndt senest 1 år efter lokalplanens vedtagelse.

18.02.16

25.02.16

6

Giver kommunen grundkapital til eventuelle ældreboliger?

Gribskov Kommune betaler grundkapital til opførsel af almene ældreboliger.

18.02.16

25.02.16

7

Indgår der servicearealer hvis der opføres plejecenterboliger?

 

 

Gribskov Kommune forudsætter, at der indgår servicearealer hvis der opføres plejecenterboliger.

22.02.16

25.02.16

8

Hvilket antal boliger finder kommunen det realistisk at ibrugtage p.a.?

Gribskov Kommune har ikke vurderet hvor mange boliger der kan ibrugtages p.a. i området.

 

22.02.16

25.02.16

9

Hvad er den for kommunen bedste etapedeling?

Gribskov Kommune skønner, at den optimale etapedeling vil være område2, 5 og 6 i nævnte rækkefølge. Men det er ikke et krav.

22.02.16

25.02.16

10

Ønskes der blandede ejerformer eller kan alle delområder være almene boliger?

Målsætning for området er boliger af varierende typer og ejerformer.

Se også salgsmaterialet: Visionsnotat ”Struktur for bebyggelse på Hjørnegrunde i Gilleleje, visionsnotat 2004 afsnit 3.1.

22.02.16

25.02.16

11

Hvor stort omfang ønskes med hensyn til beskrivelse af byggeprojekter og tidsplaner?

Se svar i spørgsmål 3.

Tidsplanen skal skitsere den overordnede tidsplan for projektet.

22.02.16

25.02.16

12

Hvilket antal af tilbud i papirform og elektronisk ønskes?

Gribskov Kommune ønsker 4 stk. tilbud i papirform og 1 stk. tilbud i elektronisk form

22.02.16

25.02.16

13

Tildelingskriterier er ikke angivet. Er det alene højeste pris?

Gribskov Kommunes valg af tilbud vil ske ud fra en vurdering af hvad der er mest økonomisk fordelagtigt for kommunen når der henses til prisen og hvordan projektet lever op til de visioner og planer kommunen har vedtaget for området og som fremgår af udbudsmaterialet.

22.02.16

25.02.16

14

Hvis der er flere kriterier. Hvordan er vægtningen?

Se svar i spørgsmål 13

22.02.16

25.02.16

15

Hvor lang er vedståelsesfristen?

Vedståelsesfristen er 6 måneder

22.02.16

25.02.16

16

I kortmaterialet er skitseret ny vejføring og rundkørsel. Hvad er tidshorisonten for det? Og kan der udleveres en GIS-fil med vejens/rundkørslens placering?

Den skitserede vejføring er udlagt som arealreservation i kommuneplanen. Arealreservationen forventes fastholdt med nuværende udformning. Kommunen har ikke i øjeblikket aktuelle planer for etablering af den ny vejføring.

Link til GIS-fil af vejreservationen kan rekvireres på idrif@gribskov.dk

01.03.16

04.03.16

17

Skal støjberegning udføres ud fra nuværende forhold?

Kommunen har været i dialog med politiet om hastigheden på Græstedvejen. Fartgrænsen kan nedsættes til 60 km/t. Støjberegning skal beregnes ud fra en fartgrænse på 60 km/t

01.03.16

04.03.16

18

Gælder krav om støjberegning også for område 5?

Ja, krav om støjberegning gælder også for område 5.

01.03.16

04.03.16

19

Vil kommunen oplyse om områdets trafiktal?

Kommunen har oplysninger fra trafiktælling 2013 og 2014.
Kort over trafiktælling - Græstedvejen

Trafiktælling 2013
Trafiktælling 2014

01.03.16

04.03.16

20

Er der busholdeplads i nærheden?

Der er etableret 2 busholdepladser på Parkvej. Holdepladserne er p.t. ikke i brug, men vil blive taget i brug i takt med, at der kommer brugerbehov.

01.03.16

04.03.16

21

Findes der geotekniske rapporter for området?

Der findes 2 boreprøver som er vedlagt som bilag 11 og 12 i udbudsmaterialet.

01.03.16

04.03.16

22

Hvordan er det med arkæologisk undersøgelse?

Kommunen har bestilt ekstra arkæologisk undersøgelse af området. Undersøgelse forventes afsluttet senest i maj 2016. Se også afsnit om jordbundsforhold og forurening i udbudsprospekt.

01.03.16

04.03.16

23

Findes der grundejerforening i området og eventuelt regnskab for vedligeholdelse af vej m.v.?

Der er endnu ikke etableret grundejerforening i området og der findes ikke regnskab for vedligeholdelse af vej m.v.

01.03.16

04.03.16

24

Hvilke regler er der for regnvand/spildevand?

Der er i henhold til kommunens spildevandsplan krav om separat kloakering. Kommunen ser positivt på regnvandsløsninger med nedsivning og forsinkelse af rent regnvand.

01.03.16

04.03.16

25

Er der etableret ledning til fjernvarme?

Ja, det er etableret i stamvejen. Se også bilag 10 om byggemodning i udbudsmaterialet.

01.03.16

04.03.16

26

Har kommunen forventning om, at der skal bruges flere plejecenterboliger?

Kommunen har udfærdiget en analyse af behovet for flere plejecenterboliger.
Her er link til politisk dagsordenpunkt, hvor sagen er behandlet og analysen fremlagt.


01.03.16

04.03.16

27

Visionsnotatet er fra 2004. Er det stadig gældende?

Gribskov Kommune udbyder som udgangspunkt arealerne indenfor visionsnotatet fra 2004 og gældende kommuneplan. Byrådet har dog til udbuddet revurderet rammerne for områdets udvikling. Byrådets bemærkninger fremgår af afsnit 4 om planforhold i udbudsprospektet.

01.03.16

04.03.16

28

Kan flere købere gå sammen om flere delarealer?

Gribskov Kommune har umiddelbart ingen krav til sammensætning i ejerforhold ved tilbud om køb af arealerne.

01.03.16

04.03.16

29

Er der fastsat en maksimal højde ved byggeri i 3 etager?

Kommunen har ikke fastsat en maksimal højde for byggeriet.

01.03.16

04.03.16

30

Passer kortbilag i udbudsmaterialet med endelig placering af delarealer.

Kommunen har skitseret delarealerne ved markering i GIS-kort. Der er ikke udarbejdet egentlig målfast kortbilag. Den endelige afgrænsning af delområderne vil ske i forbindelse med aftale om køb.

01.03.16

04.03.16

31

Findes der et konkret projekt på den nye vejføring der er skitseret i kortmaterialet.

Kommunen har kun en skitsering af vejføring.

01.03.16

04.03.16

32

Har kommunen en forventning til en overtagelsesdato?

Kommunen vil indgå aftale om overtagelsesdato i forbindelse med forhandling om vilkår for handelen

01.03.16

04.03.16

33

Kan kommunen give en form for sikkerhed for anvisning af borgere til plejecenterboliger.

Kommunens aftaler omkring anvisning til eventuelle plejecenterboliger vil afhænge af det konkrete projekt. Kommunen oplyser, at prognoser viser et stigende behov i takt med et stigende antal ældre borgere. Kommunen har ikke afsat midler i nuværende budgetter til opførsel af kommunalt plejecenter.

Se også henvisning til Plejeboliganalyse i spørgsmål 26

01.03.16

04.03.16

34

Har kommunen en kvote for ældreboliger?

Gribskov Kommune har ikke vedtaget en egentligt kvote for antallet af ældreboliger.

Evt. ældreboligananlyse hvis den findes

Se også henvisning til Plejeboliganalyse i spørgsmål 26

01.03.16

04.03.16

35

Hvor lang ekspeditionstid er der for at få en byggetilladelse?

Gribskov Kommune forventer, at byggeansøgning kan behandles sideløbende med udfærdigelse af lokalplanen.

Den forventede sagsbehandlingstid er 2-12 uger fra fuldt oplyst byggeansøgning er indsendt, afhængig af kompleksitet. Hvis det er nødvendigt at foretage nabohøringer eller andre høringer, forlænges sagsbehandlingstiden tilsvarende.

01.03.16

04.03.16

36

Kan kommunen oplyse mere om tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne?

Gribskov Kommune henviser til de enkelte forsyningsselskaber som lokalt er:

  • Gilleleje Fjernvarme
  • Gilleleje Vandværk
  • GribVand Spildevand

01.03.16

04.03.16

37

I delområde 2 er markeret et beskyttet naturområde. Hvor stort er det reelt og er der mulighed for at forskønne området?

Det beskyttede naturområde som er sø og vådområde i delområde 2 udgør ca. 3500-4000 m2. Området er markeret på kortbilag.

Der vil være mulighed for at forskønne området, ved eksempelvis at udføre naturpleje. Det kræver en tilladelse fra naturbeskyttelseslovens § 3. Eksempelvis kan det forventes at en tilladelse kan gives til at tynde pil mod nordøst og oprense dunhammer og tagrør i søen og fjerne pil i søen i sydvest, og tilrette søbrinker så de er mindre stejle. Se kortbilag

01.03.16

04.03.16