Høring af forslag til lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng

Høringsfristen er fredag den 10. november 2017. Se venligst lokalplanforslaget for nærmere orientering. Byrådet besluttede samtidig at der ikke skal laves miljøvurdering af de to planforslag. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan 315.18 for boligområdet Bavne Ager Eng

Afgørelse af miljøscreening