Høring af forslag til lokalplan 338.01 for Glaspusteri på Stejlebakken 4, Rågeleje

Høringsperioden forløber 25.01.18 - 26.02.18. Se venligst lokalplanforslaget for nærmere orientering. Byrådet traf samtidig en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslaget. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan 338.01 for Glaspusteri på Stejlebakken 4, Rågeleje

Afgørelse af miljøscreening