Udvalgte sommerhusområder overføres måske til byzone

Gribskov Kommune er ved at undersøge muligheden for at overføre tre sommerhusområder ved Gilleleje til byzone. Kommunen gør dette i tæt dialog med de berørte grundejere og grundejerforeninger. Her kan du få et overblik over hvor vi er i processen og hvilken betydning det kan få for dit sommerhus.

Orienteringsmøde afholdt 13. september

Den 13. september 2017 blev der afhold til orienteringsmøder for de berørte grundejere – et for områderne vest for Gilleleje og et for området øst for Gilleleje. På mødet blev der orienteret om processen og konsekvenserne ved en evt. overførsel til byzone.

Se kommunens oplæg her.

Der er tale om i alt tre udvalgte sommerhusområder, hvor to af områderne grænser op mod byen i vest og et i øst. 

Hvad betyder det for mig og mit sommerhus, hvis det overføres til byzone? Find hyppigste spørgsmål og svar her.

Herunder kan du finde de hyppigste spørgsmål (Q) og svar (A). Finder du ikke svaret du leder efter så kontakt Pernille Vitt Meyling på pvmey@gribskov.dk

Q: Bliver der en afstemning for hver af de tre områder? 

A: Ja, der bliver en afstemning i hver område.

Q: Kan en del af området overgå til helårsbeboelse, hvis der ikke er nok som stemmer for?

A: Nej, det er de samlede områder som er indmeldt til Erhvervsstyrelsen, og det vil derfor være det samlede område som overføres til byzone.

Q: Vil der indtræffe bopælspligt? 

A: Du skal aktivt konvertere dit sommerhus til helårsbolig. Når et sommerhus konverteres til helårsbolig, er der bopælspligt på ejendommen.

Q: Kan jeg fortsætte med at bruge mit hus som sommerhus selvom området overføres til byzone?

A: Ja, husene kan fortsat anvendes som sommerhuse selvom områderne overføres til byzone. Når sommerhuset er overført til helårsbolig, kan dette ikke gøres om igen.

Q: Hvor mange stemmer har hver husstand?

A: Der er en stemme pr. ejendom.

Q: Er der forskel på satsen for grundskyld? 

A: Satsen pr. m2 er højere for helårsejendomme end for sommerhuse.

Q: Hvad er den konkrete værdistigning af ejendommene?

A: Det kan SKAT svare på.

Q: Kan man anvende en evt. ny bebyggelsesprocent, selvom ejendommen fortsat anvendes som sommerhus?

A: Det afhænger af bestemmelserne i en evt. kommende lokalplan.

Q: Hvilke områder er omfattet?

A: Se kort.

Q: Hvad betyder det for den enkelte ejendom? 

A: Ved overførelse til byzone får den enkelte grundejer permanent ret til at indvende sin ejendom til helårsbeboelse. Bebyggelse til helårsbeboelse skal dog godkendes af Gribskov Kommune i hvert enkelt tilfælde, da bebyggelse skal opfylde det til enhver tid gældende bygningsreglement for helårshuse. De enkelte grundejere skal derfor ansøge om en byggetilladelse. Her skal boligen leve op til bygningsreglementets ombygningsregler i forhold til energikrav.

Q: Hvad betyder det, hvis man bor i boligen på baggrund af en dispensation eller som pensionist? 

A: Anvendes boligen i dag lovligt til helårsbeboelse, skal man ikke ansøge om byggetilladelse for fortsat at anvende boligen helårs. Man skal dog være opmærksom på, at der er tale om en personlig tilladelse, som bortfalder ved ejerskifte. Det vil sige, at en ny ejer skal søge om byggetilladelse til at anvende ejendommen som helårsbeboelse.

Q: Hvad betyder det for dem, der bor i boligen helårs på baggrund af, at boligen var lovlig helårsbeboelse før området blev udlagt til sommerhusområde?

A: Anvendes boligen i dag lovligt til helårsbeboelse, skal man ikke ansøge om byggetilladelse for fortsat at anvende boligen helårs. Konsekvensen af at området overføres til byzone er, at boligejeren ikke længere har en ret til at kunne ændre anvendelsen til sommerhus.

Q: Bliver vejene i området til kommuneveje, hvis områderne overføres til byzone?

A: Vejene inden for området er private fællesveje, hvor det er grundejernes ansvar at vedligeholde vejene og sikre adgang til ejendommene for gæster, postbud, hjemmepleje, renovationsarbejdere mv. En ændring af området til helårsbeboelse ændrer ikke på det.

Q: Har pensionister ret til at flytte helårs ind i deres sommerhus efter det er overført til byzone?

A: Det har de ikke. Hvis man som pensionist ønsker at flytte helårs ind i sommerhuset skal man gøre inden sommerhusområdet overgår til byzone, ellers skal huset konverteres til helårshus og i den forbindelse byggesagsbehandles og evt. efterisoleres, så det opfylder bygningsreglements regler.

Q: Hvis man har et sommerhus, der er blevet isoleret så det opfylder bygningsreglementets krav til helårshuse - bliver det så automatisk et helårshus, når det bliver overført til byzone - eller kan det fortsat bruges som sommerhus?

A: Sommerhuset kan fortsat være et sommerhus. Det er så bare et velisoleret sommerhus.

Hvordan vil processen for overførsel se ud?

Proces for overførsel til byzone

Der bliver afholdt orienteringsmøde den 13. september 2017 (jf ovenstående), og der vil blive sendt invitationer ud til de berørte grundejere. På mødet vil grundejerne blive orienteret om processen.

Første skridt er godt i gang, hvor kommunen er ved at lave en redegørelse for konsekvenserne af overførsel til byzone. Redegørelsen vil forventeligt blive sendt i høring i løbet af vinteren 2018.

Herefter vil der blive afholdt en afstemning om muligheden for overførsel 
til byzone. Gribskov Kommune forventer, at afstemningen vil blive gennemført 
i april/maj 2018.

Hvis 75% af grundejerne i de enkelte områder, ønsker at området overføres til 
byzone, kan kommunen herefter iværksætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan. Byzonestatus vil være en realitet, når en ny lokalplan er vedtaget og offentliggjort.

Det tager ca. et år at lave en ny lokalplan. Lokalplanarbejdet vil blive gennemført 
i tæt samarbejde med grundejerforeningerne, så der i vidt omfang kan tages hensyn til grundejernes ønsker. Det kan fx være ønsker om at områdernes sommerhuspræg bevares eller lignende.

Et forslag til lokalplan skal være vedtaget senest 2 år efter vedtagelse af Fingerplan 2017 ellers bortfalder kommunes mulighed for at overføre områderne til byzone. Muligheden for overførsel af netop disse tre områder til byzone blev åbnet op med vedtagelsen af Fingerplan 2017 i juni 2017.