Center for Borgerservice og Beskæftigelse

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Beskæftigelse og Unge 

Vi betjener borgere og virksomheder via:

Jobcenteret.
Vores hovedopgave er, at ledige eller sygemeldte personer hurtigst muligt kommer i arbejde, uddannelse eller på anden måde ud af offentlig forsørgelse. Vi bevilger ret til fleksjob og førtidspension.

Ydelsescenteret
Her er vores hovedopgave at sikre, at borgerne får udbetalt forskellige forsørgelsesydelser som f.eks. kontanthjælp, enkeltydelser og sygedagpenge.

Den koordinerede ungeindsats
Vi vejleder og hjælper unge i uddannelse og job, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

portræt Vivi Stausholm Jepsen
Centerchef: Vivi Stausholm Jepsen
e-mail: vsjep@gribskov.dk

  
organisationsdiagram

Sekretariat og Administration

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Tom Petersen

Opgaver

 • Vi betjener og forbereder sager til Arbejdsmarkedsudvalget
 • Vi giver konsulentstøtte og administrativ støtte til medarbejdere i centeret
Kompetencecentret

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Christell Bente Thielke

Opgaver

Job & Ressourcer

Vi tilbyder borgerne støtte i forbindelse med:

 • håndtering af stress
 • angst og depression
 • misbrug
 • afspænding og bevægelse

Kantinen

 • Vores kantine er et praktisk og pædagogisk aktiveringstilbud
 • Vores kantine leverer mad til kommunens ansatte i bygningen på Bymosevej 4 i Helsinge.

GIV

Gribskovs Interne serviceVirksomhed (GIV) løser interne serviceopgaver i kommunen. Virksomheden har borgere ansat, som har været ledige i en længere periode, efter de har fået et fleksjob. Målet er at forbedre borgerens muligheder for at blive ansat i fleksjob uden for GIV.

GIV sender desuden unge kontantshjælpsmodtagere i nytteindsatser. En nytteindsats er praktisk arbejde, som man udfører sammen med andre. Det kræver ikke specifikke kompetencer.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager

Vi afklare voksen i forhold til arbejdsmarkedet, resurseforløb mm.

Sygedagpenge og tværfaglig indsats

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Gitta Holst

Opgaver

Sygedagpenge

 • Vi vurderer borgernes mulighed for at få sygedagpenge
 • Vi følger op på sager om sygedagpenge
 • Vi arbejder med at sikre den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Vi hjælper arbejdsgivere med at fastholde syge medarbejdere i deres job
 • Vi afklarer borgernes arbejdsevne
 • Vi behandler ansøgninger efter kompensationsloven

Tværfaglig indsats

 • Vi arrangerer jobafklaringsforløb
 • Vi hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage i arbejde, for eksempel gennem arbejdsprøvning (revalidering)
 • Vi hjælper borgere med komplekse problemer med at udvikle arbejdsevnen, så de kan komme tilbage i arbejde (ressourceforløb)
 • Vi støtter borgere i at komme i uddannelse
 • Vi arrangerer tilbud efter beskæftigelsesloven
 • Vi administrerer kontanthjælpsområdet for borgere over 30 år
Jobparate og Fleksjob

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Rune Bech

Teamleder Christell Thielke (Aktivitetsparate)

Opgaver

Jobparate

 • Vi holder samtaler med borgere, der er parate til at komme i arbejde, for at få dem tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse hurtigst muligt
 • Vi skaber kontakt til arbejdsgivere i tæt samarbejde med virksomhedsteamet og viser, hvor der er ledige job
 • Vi afdækker borgernes behov og muligheder for efteruddannelse

Fleksjob

 • Vi bidrager til, at borgere med ret til fleksjob kommer hurtigst muligt i fleksjob
 • Vi skaber kontakt til arbejdsgivere i tæt samarbejde med virksomhedsteamet og viser, hvor der er ledige job
 • Vi beskriver og fremlægger borgeres sager for rehabiliteringsteamet, som vurderer, om de har ret til ressourceforløb eller pension

Kontanthjælp

 • Vi udbetaler ydelser: kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, ressourceforløbsydelse ved jobafklaring og kontantydelse
 • Vi hjælper i forbindelse med enkeltydelse eller personligt tillæg
 • Vi giver råd og vejleder i forbindelse med ansøgning om hjælp efter aktivloven
 • Vi udbetaler flekslønstilskud
 • Vi udbetaler løntilskud til arbejdsgivere
Unge og Integration

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Christina Hoegh Wollesen

Opgaver

Integration

 • Vi modtager flygtninge, der har fået asyl, og som skal bo i Gribskov Kommune
 • Vi tilmelder flygtninge til sprogcenteret, børn i institution eller skole, bank, læge og så videre
 • Vi laver aftaler og opfølgning på integrationskontrakter og integrationsplaner
 • Vi afklarer, hvilken erhvervserfaring flygtningene har
 • Vi indgår aftaler om praktik og løntilskud

Unge

 • Vi visiterer alle mellem 18 og 30 år, som kontakter os for at søge uddannelseshjælp (økonomisk støtte til dig, der er ledig, under 30 år – og ikke har en uddannelse, der umiddelbart giver adgang til et job)
 • Vi giver uddannelsespålæg (det betyder, at den unge skal finde, søge og fuldføre en uddannelse) og en uddannelsesplan
 • Vi visiterer de uddannelsesparate og aktivitetsparate til de uddannelser, der passer til dem
 • Vi samarbejder med Jobcentrets Ungeforløb om de uddannelsesparate
 • Vi samarbejder med STU-tilbud. STU er den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, som er et treårigt tilbud til den unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse 
 • Vi samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om at fastholde de unge
Rekruttering og afklaring

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Helle Lilli Thorsson

Opgaver

Rekruttering

 • Vi hjælper virksomhederne med finde nye medarbejdere. Vi afdækker blandt andet også virksomhedernes fremtidige behov for efteruddannelse og rekruttering
 • Vi medvirker til, at jobparate borgere kommer hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet via arbejde på virksomheder
 • Vi bidrager til, at integrationsborgere kommer hurtigst muligt ud på det danske arbejdsmarked

Afklaring

 • Vi samarbejder med virksomheder om at borgere langt fra arbejdsmarkedet og sygemeldte borgere bliver afklaret ifht. jobmuligheder.
 • Vi hjælper borgere med ret til fleksjob med at komme i fleksjob hurtigst muligt 
Ungdommens Uddannelsesvejledning

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder Christina Hoegh Wollesen

Opgaver

 • Vi vejleder børn og unge fra 7. klasse og op til 25 år om uddannelse og job
 • Vi har pligt til at vejlede i forbindelse med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og Erhvervsgrunduddannelse (EGU)