Center for Social og Sundhed

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære politiske udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

I Center for Social og Sundhed er vores mål, at alle borgere får mulighed for at leve et så sundt og selvstændigt liv som muligt. Det gælder uanset borgernes alder og fysiske og psykiske formåen.

Målgruppen for vores arbejde er oftest ældre borgere, borgere med handicap, en kronisk lidelse, psykisk sygdom og borgere med behov for genoptræning eller med sociale problemer. Vi arbejder blandt andet med hjemmepleje, madservice, forskellige rehabiliteringsforløb og hjælpemidler.

Vi har også et tæt samarbejde med hospitaler, praktiserende læger og vores kommunale og private leverandører. Vi har desuden ansvaret for driften af kommunes fem plejecentre, Center for midlertidigt ophold, Genoptræning Gribskov og dagcentre. Endelig driver vi en række bo- og dagtilbud for borgere med autisme, udviklingshæmning, hjerneskade og psykisk sygdom.

Portræt
Centerchef: Mikkel Damgaards
Email mdamg@gribskov.dk

 

Artboard 6 copy 11 Chef K v a l i t e t , U d v i k l i n g F o r e b y g g e l s e o g K o n t r a k t e r o g S e k r e t a r i a t o g S o c i a l e T i l b u d S o c i a l o g S u n d h e d P l e j e G r i b s k o v M y n d i g h e d
Myndighed Social og Sundhed

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef: Hanna Bartholine Levy

Opgaver

Sundhed, Træning og Ældre

 • Vi visiterer til sygepleje, rehabilitering, hjemmepleje og træning
 • Vi visiterer til plejebolig og ældrebolig
 • Vi bevilger plejeorlov. Det kan for eksempel være til pårørende, der skal passe en døende
 • Vi arbejder og rådgiver inden for en række sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, for eksempel Sundhedsaftalen

Hjælpemidler og Boligændring

 • Vi behandler ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af bil og boligindretning (Serviceloven).

Børn og Voksne med Særlige Behov

 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer børn, unge og voksne med nedsat funktionsniveau på grund af handicap og kronisk sygdom.
 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne som er socialt udsatte (Serviceloven).
 • Vi rådgiver, vejleder og visiterer voksne med misbrug (Serviceloven)
Forebyggelse og Sekretariat

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef: Julie Appelt Honore

Opgaver

 • Vi betjener Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet
 • Vi arbejder med forebyggelse og sundhed for at alle i Gribskov kan vælge det sunde og gode liv
 • Vi understøtter seniorcentrene med for eksempel økonomistyring og sparring til ledelsen
 • Vi står for den interne juridiske og økonomiske styring og støtte til centret
 • Vi står for årsplanlægningen og faciliterer og styrer en række projekter og politikker i centret.
Kvalitet, Udvikling og Kontrakter

Fagområdets ledelse og opgaver

Kvalitets- og udviklingschef: Lone Teglbjærg

Opgaver

 • Vi følger op på kvaliteten (kvalitetsopfølgning) i den service der leveres til borgerne. Eks. hjemmehjælp og praktisk hjælp
 • Vi understøtter samarbejdet i Center for Social og Sundhed i forhold til leverandører som for eksempel driftmøder og strategimøder samt samspil om projekter
 • Vi styrer implementeringen af 'Sundhedsaftale 3', som skal sikre et godt samarbejde mellem kommunen og regionen
 • Vi er med i tværsektorielle samarbejder mellem kommune, region og praktiserende læger - blandt andet udviklingsprojekter
 • Vi betjener Kommunalt Lægeligt Udvalg
 • Vi står for en række initiativer og projekter med velfærdsteknologi
 • Vi arbejder med patientsikkerhed
 • Vi understøtter kommunens leverandører på social- og sundhedsområdet med for eksempel undervisning og nye tilbud
PlejeGribskov og Sociale Tilbud

Fagområdets ledelse og opgaver

Fagchef Lis Freisner

Opgaver

 • Vi understøtter driften af sociale tilbud, holder driftsmøder og driver tilbudsportalen
 • Vi tilpasser vores sociale tilbud, så der så vidt muligt er pladser nok til borgerne
 • Vi fører tilsyn med PlejeGribskov, Vega, GBS/Kobbelhusene og Voksenstøtte
 • Vi fører opfølgende tilsyn på det sociale tilbudsområde