Center for Teknik og Miljø

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære politiske udvalg: Teknisk udvalg og Plan- og Miljø-udvalget

Vi betjener borgere og virksomheder inden for områderne affald, byggeri, natur, miljø og spildevand. Derudover har centeret en række driftsområder som blandt andre vej- og parkområdet, de kommunale vandløb og affaldsområdet, hvor vi driver kommunens to genbrugsstationer. Desuden er vi sekretariat for den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste i Gribskov, Halsnæs og Helsingør Kommuner.

portræt
Centerchef: Dorethe Pedersen

Email dpede@gribskov.dk

Trafik og Ressourcer

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Vibeke Meno

Opgaver

Vej og Park

 • Vi står for driften af blandt andet veje, stier, og grønne offentlige områder
 • Vi står for driften af belysning i kommunen, som for eksempel gadelamperne
 • Vi salter og rydder om vinteren (vintervedligeholdelse)
 • Vi vedligeholder vores anlæg
 • Vi giver tilladelser til eksempelvis at sætte skilte op, grave i vejen og lave en overkørsel til ejendom

Trafik

 • Vi laver trafikmålinger og trafiktællinger
 • Vi analyserer sikkerhed og tryghed i trafikken
 • Vi styrker trafiksikkerheden og skaber bedre trafikkultur med blandt andet kampagner

Kollektiv trafik og transport

 • Vi beslutter, hvor og hvornår busserne (Movia) skal køre
 • Vi står for udbud og kontraktstyring af transport, som for eksempel skolebusser og kørsel på social- og sundhedsområdet 

Ressourcer og genanvendelse

 • Vi udvikler affaldsområdet for at få mere genanvendelse af affaldet i fremtiden
 • Vi sørger for, at miljøbeskyttelsesloven bliver overholdt. For eksempel hvis borgere eller virksomheder ulovligt skaffer sig af med affald eller håndterer byggeaffald mod loven.
 • Vi sikrer, at de årlige cirka halvanden milllion tømninger af affaldsspande (dagrenovation) sker på rette tid og sted
 • Vi informerer borgere og virksomheder om affald, for eksempel genbrug 

Driftteam 'Genbrug og Ressourcer'

 • Vi står for driften af genbrugstationerne og omlastestationen
 • Vi vedligholder kommunens cirka 80 mini-genbrugsstationer
Natur og Vand

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Inger Tommerup Fogh

Opgaver

Natur

 • Vi sørger for, at loven er overholdt i forbindelse med beskyttet natur som moser, åer og enge
 • Vi sørger for, at loven er overholdt i byggesager i forbindelse med fortidsminder og diger
 • Vi sørger for, at loven er overholdt, når det gælder beskyttede dyr og planter
 • Vi plejer naturområder med for eksempel græsning og slåning for at undgå, at områderne gror til

Kyst

 • Vi arbejder med kystbeskyttelse og adgangen til strandene
 • Vi holder øje med kvaliteten af badevandet og står for Blå Flag-ordningen
 • Vi er sekretariat for Kystlivredningen

Vand

 • Vi sørger for, at kvaliteten af drikkevandet er i orden
 • Vi sikrer, at ejere etablerer spildevandsanlæg på deres ejendomme
 • Vi sørger for, at vandløbsloven bliver overholdt
 • Vi oprenser og vedligeholder kommunens vandløb
Byg og Miljø

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Lis Vedel

Opgaver

Byg

 • Vi behandler byggesager (efter bygningslovgivningen, planloven og naturbeskyttelsesloven)
 • Vi behandler sager om matrikler og forespørgsler om for eksempel sammelægning af matrikler
 • Vi administrerer lokalplaner
 • Vi tager imod henvendelser fra borgere, der vurderer, at der er ulovlige forhold på andres ejendomme, for eksempel et skur, der ligger for tæt på skellet

Hegnssyn

 • Vi er sekretariat for Hegnssynet

Landzone

 • Vi behandler sager om landzoner

Miljø

 • Vi fører tilsyn og giver miljøgodkendelser til virksomheder og landbrug
 • Vi behandler klagesager om virksomheders udledninger (røg, støj og møg)
 • Ved større projekter vurderer vi, om det er nødvendigt med en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) af hvordan projektet påvirker miljøet
 • Vi fjerner og begrænser jordforurening 
 • Vi skal give tilladelse, før byggeri eller anlægsarbejde kan gå i gang på en forurenet ejendom (§8-tilladelse)
 • Vi skal give tilladelse, hvis en borger eller virksomhed vil genanvende forurenet jord i et projekt (§19-tilladelse)
 • Vi behandler ansøgninger om at installere jordvarme
 • Vi bekæmper rotter over hele kommunen og fører tilsyn med grundejere