Dialogforum for lokalsamfund

Under navnet Dialogforum for Lokalsamfund har Gribskov Kommune oprettet et samarbejde med Lokalforeningsrådet, der er et samarbejde mellem kommunens bylaug, lokalråd og borgerforeninger.

Grundlaget for dialogforummet er strategien for lokaldemokrati og inddragelse. Derfor er det overordnede formål med samarbejdsfladen, at Gribskov Kommune herigennem medvirker til at skabe rammer som støtter borgernes engagement i og bidrag til lokalsamfundet.

Samarbejdsfladen med lokalråd, borgerforeninger og bylaug har et bredt sigte, således at det almindelige hverdagsliv i lokalsamfundene understøttes på bedst mulig måde. Dog er samarbejdet i høj grad orienteret mod fysisk planlægning, men også emner som sundhed, kultur, kulturværdier, fysisk planlægning, netværksdannelse, udvikling og det sociale liv er centrale for dialogforummet.

Organisering 

Grundlaget for dialogforummet er en række principper, som understøtter at dialogforummet:

  • er fleksibelt både i forhold til emner og mødeform
  • både kan arbejde med langsigtede emner/initiativer som kortsigtede
  • både kan arbejde med specifikke emner og gå i dybden med dem samt med mere overordnede tiltag
  • er dialogorienteret
  • har flere initiativtagerne - både Gribskov Kommune som lokalråd, borgerforeninger og bylaug

Deltagere

Deltagere i dialogforummet er alle foreninger, der som sit overordnede formål har lokalsamfundets interesser. Foreningerne kan hedde lokalråd, borgerforening, bylaug eller andet lignende.

Inviterede til at deltage i dialogforummet er Gribskov Lokalforeningsråd, der repræsenterer en række lokale foreninger. Gribskov Kommune opfordrer til, at de lokale foreninger i Gribskov Kommune samlet kan repræsenteres af Lokalforeningsrådet. Alle foreninger inviteres til Det Årlige Dialogmøde.

Kontakt

Dialogforum for lokalsamfund kan kontaktes via lokaldemokrati@gribskov.dk

Referater

Dagsordener og referater 2017  >

Referater 2016  >