Ældrerådet

Mandag den 07-08-2017 kl. 10:00

Tilbage

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
13 Evaluering af udvidede åbningstider på Holbohave

Medlemmer:
Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jens C.H. Lauritzen Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck
Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Efterretningssager

13. Evaluering af udvidede åbningstider på Holbohave
27.00G00 - 2017/02123

Sagsfremstilling
Ældrerådet får sagen for at afgive input til evaluering af udvidede åbningstid på Holbohave.

Indledning
På baggrund af beslutningen om udvidede åbningstider på Holbohave får Social- og Sundhedsudvalget sag om evaluering af udvidede åbningstider på demensdagcentret Holbohave til beslutning.

Baggrund
Udvidede åbningstider
Byrådet har i budgetaftalen 2017-2020 afsat 800.000 kr. hvert år i 2017, 2018 og 2019 til at dække udvidet åbningstid på Holbohave.
Social- og Sundhedsudvalget har godkendt at åbningstiden foreløbigt er udvidet med:
 • 1 hverdagsaften hver uge fra kl. 15.00 – 21.00.
 • Den første lørdag i måneden fra kl. 10.00 - 14.00
Den udvidede åbningstid onsdag aften kan også benyttes af borgere, der er i målgruppen, men ikke er visiteret til Holbohave. Om lørdagen er der bl.a. mulighed for at borgere og pårørende kan spise sammen.
Der er tilmelding til aften- og weekendåbent, så der kun holdes åbent ved behov.

Evaluering
Der er foretaget en optælling af antal borgere, der gør brug af aftenåbent om onsdagen og en optælling af brugere af lørdagsåbent. Der har i perioden kun været åbent to onsdage og indtil nu ingen lørdage grundet manglende tilmelding.

Aftenåbent:
De borgere, der har deltaget har været to af Holbohaves eksisterende brugere. Borgerne har valgt at blive hele dagen og aftenen med og dermed fået glæde af en hel dags samvær.
Der er endnu ingen borgere fra andre dagcentre der har meldt sig til.

Lørdagsåbent:
På baggrund af samtale med Holbohaves ledelse og personale anbefales det, at fortsætte med den udvidede åbningstid lørdag i lidt længere tid, for at få løbet tilbuddet igang. Det var forventet, at der ikke ville være et stort behov fra begyndelsen, og tilbuddet giver fortsat de pårørende flere valgmuligheder.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse
Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de pårørende til borgere på Holbohave på et pårørende-møde den 12.06.17. Undersøgelsen havde til formål at evaluere behovet for udvidet åbningstid - dels som den udvidede åbningstid er på nuværende tidspunkt og dels i forhold til de pårørendes ønsker til evt. yderligere behov for udvidede åbningstider. På mødet deltog 12 pårørende, der alle har besvaret spørgeskemaet.
Der foreligger dermed kun et begrænset grundlag for evalueringen af de udvidede åbningstider.

Besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at
 • 7 pårørende er tilfredse med de eksisterende åbningstider og har ikke umiddelbart yderligere behov - disse bemærker dog, at behovet for yderligere udvidet åbningstid kan komme senere.
 • 2 af de pårørende ønsker på et tidspunkt i fremtiden udvidet åbningstid på alle hverdage.
 • For de 5 der har svaret ja til større behov her og nu, er ønskerne til udvidet åbningstid fokuseret på weekenderne i dagtimerne.
 • 8 ud af 12 pårørende ønsker at der ligger et fast program for fælles aktivitet om lørdagene, da det vil gøre tilbuddet mere attraktivt. Tilbuddet skal give mulighed for aktiviteter hvor både borgere og deres pårørende deltager.
Administrationens anbefaling
På baggrund af evalueringen samt samtale med Holbohaves ledelse og personale samt kommunens psykologisk demensfaglige konsulent anbefaler administrationen at:
 • Den nuværende udvidede åbningstid om onsdagen fastholdes indtil videre, dog med fokus på at tilbuddet formidles bredere.
 • Den nuværende udvidede åbningstid 1 gang månedligt om lørdagen fastholdes indtil videre for at vurdere om tilbuddet kan løbes i gang.
 • At der fastlægges et program for lørdagene hvor de pårørende også bliver involveret.
 • Der foretages en ny evaluering af den udvidede åbningstid sidst på året som forelægges Social- og Sundhedsudvalget i februar måned.
Administrationen vurderer at tilbuddet med udvidet åbningstid gradvist vil blive anvendt mere, efterhånden som der kommer flere brugere/pårørende, og efterhånden som informationen om muligheden spreder sig.
Ved den næste evaluering sidst på året vil der med den længere tids erfaring kunne træffes beslutning om evt. fastholdelse eller ændring af de udvidede åbningstider i forhold til anvendelse og behov.

Administrationen indstiller til på Social - og Sundhedsudvalget at:
 1. Godkende, at fastholde den nuværende udvidede åbningstid på Holbohave indtil der foreligger en ny evaluering.
 2. Godkende, at tilbuddet om udvidede åbningstider evalueres igen sidst på året og forelægges Social- og Sundhedsudvalget i februar 2018 med henblik på beslutning on fastholdelse eller ændring.
 3. Godkende, at der fastlægges et program for lørdagene.


Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr. 1270 af 24/10/16, §81.

Bilag
Bilag1. SSU 15-08-17: Svar fra spørgeskema 2017/02123 011

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet
1. at afgive input til evalueringen af udvidede åbningstid på Holbohave.Beslutning
Mødet startet:


Mødet hævet:

Tilbage

Se kommende møder i de politiske udvalg i mødekalenderen

Dagsordener til alle møder lægges på hjemmesiden senest 4 hverdage før mødeafholdelse. 
Protokoller lægges på om aftenen dagen efter mødet.

Protokoller for møder før 2013 kan fås ved henvendelse til Gribskov Arkiv.

Byrådsmøder

Byrådets møder er offentlige, men enkelte sager kan besluttes behandlet for lukkede døre.
Dagsordenen er tilgængelig i papirudgave for borgerne i Byrådssalen.

Den sidste spørgetid i denne byrådsperiode blev afhold 4. september 2017. Læs mere om spørgetid

Byrådsmødet afholdes på Gribskov Rådhus, Rådhusvej 3, Helsinge. 

Optagelse af billede og lyd under Byrådets møde kan tillades efter konkret og forudgående aftale med borgmesteren.