Strategier og politikker

Gribskov Kommune har en række politikker og strategier. Du kan se dem herunder, fordelt på område.

Beskæftigelse og erhverv

Beskæftigelse og erhverv

Strategier og planer for området

Beskæftigelsesplan 2013

Erhvervsstrategi - 1. generation. 10 fælles beskæftigelses- og erhvervsinitiativer i 2012 (2012) - besluttet af Arbejdsmarkedsudvalget 18.04.12 (og af Erhvervs- og Turismeudvalget 18.04.12, der som § 17, stk. 4-udvalg ikke kan beslutte noget)

Børn og unge

Børn og unge

Strategier og planer for området

Børne- og ungepolitik (2006)

Fælles strategi for skoleudvikling 2011-15 (2011)

Inklusionsstrategi (2012)

Solpolitik (2008)

Tillæg til B/U-politikken: Plan for sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet (2012) - besluttet af Byrådet 30.04.12.

Udviklingsstrategi for dagtilbudsområdet (under udarbejdelse)

Ungestrategi (2009)

Faglig strategi for arbejdet med børn og unge i udsatte positioner(2012)

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014-2015

Kvalitetsrapport Skole 2014-2015

Kvalitetsstandarder

Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder

Her finder du de gældende servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet.

I Gribskov Kommune har vi udarbejdet servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder for vores hjælp, pleje og støtte. Standarderne fastsætter det serviceniveau, du som borger kan forvente at modtage i Gribskov Kommune.  Standarderne er også er redskab til at vide, hvilke krav og forventninger kommunen stiller til medarbejdere og leverandører.  

Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder:

Servicebeskrivelse for borgere på plejecenter

Servicebeskrivelse for borgere i eget hjem

Servicebeskrivelse for borgere på midlertidigt ophold

Servicebeskrivelse for borgere der modtager madservice 

Servicebeskrivelse for borgere der modtager træning og rehabilitering

Servicebeskrivelse for borgere i botilbud

Servicebeskrivelse for socialpædagogisk støtte

 

Øvrige kvalitetsstandarder:

 

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance §96

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance §95

Bilag til kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance §§ 95 og 96 – kontant tilskud til ansættelse af hjælper

Kvalitetsstandard for befordring til specialundervisning og USB

Kvalitetsstandard for befordring efter Servicelovens §117

Kvalitetsstandard for befordring til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for støtte- kontaktperson ordning

Kvalitetsstandard for ledsageordning

Kvalitetsstandard for STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Kvalitetsstandard for merudgifter til børn (§41)

Kvalitetsstandard for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling

Kvalitetsstandarder for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for hjælpemidler

Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for sygeplejestuderende

Kvalitetsstandard for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg