Strategier og politikker

Gribskov Kommune har en række politikker og strategier. Du kan se dem herunder, fordelt på område.

Børn og unge

Børn og unge

Strategier og planer for området

Børne- og ungepolitik (2006)

Fælles strategi for skoleudvikling 2011-15 (2011)

Inklusionsstrategi (2012)

Solpolitik (2008)

Tillæg til B/U-politikken: Plan for sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet (2012) - besluttet af Byrådet 30.04.12.

Udviklingsstrategi for dagtilbudsområdet (under udarbejdelse)

Ungestrategi (2009)

Faglig strategi for arbejdet med børn og unge i udsatte positioner(2012)

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014-2015

Kvalitetsrapport Skole 2014-2015

Kvalitetsstandarder

Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder

Her finder du de gældende servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet.

I Gribskov Kommune har vi udarbejdet servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder for vores hjælp, pleje og støtte. Standarderne fastsætter det serviceniveau, du som borger kan forvente at modtage i Gribskov Kommune.  Standarderne er også er redskab til at vide, hvilke krav og forventninger kommunen stiller til medarbejdere og leverandører.  

Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder:

Servicebeskrivelse for borgere på plejecenter.pdf  >

Servicebeskrivelse for borgere i eget hjem.pdf  >

Servicebeskrivelse for borgere på midlertidigt ophold.pdf  >

Servicebeskrivelse for borgere der modtager madservice.pdf  > 

Servicebeskrivelse for borgere der modtager træning og rehabilitering.pdf  >

Servicebeskrivelse for borgere i botilbud.pdf  >

Servicebeskrivelse for socialpædagogisk støtte.pdf  >

 Servicebeskrivelse for misbrugsbehandling.pdf  >

Øvrige kvalitetsstandarder:

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance §96.pdf  >

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance §95.pdf  >

Bilag til kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance §§ 95 og 96 – kontant tilskud til ansættelse af hjælper.pdf  >

Kvalitetsstandard for befordring til specialundervisning og USB.pdf  >

Kvalitetsstandard for befordring efter Servicelovens §117.pdf  >

Kvalitetsstandard for befordring til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse.pdf  >

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.pdf  >

Kvalitetsstandard for støtte-kontaktperson ordning.pdf>

Kvalitetsstandard for ledsageordning.pdf  >

Kvalitetsstandard for STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).pdf  >

Kvalitetsstandard for merudgifter til børn (§41).pdf  >

Kvalitetsstandard for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.pdf  >

Kvalitetsstandard for hjælpemidler.pdf  >

Kvalitetsstandard for forbrugsgoder.pdf  >

Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler.pdf  >

Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen.pdf  >

Kvalitetsstandard for sygeplejestuderende.pdf  >

Kvalitetsstandard for elever på social- og sundhedsuddannelserne.pdf  >

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg.pdf  >