Fra affald til ressource

Gribskov Kommunes ressource- og affaldsplan 2014-2025

Regeringen kom i starten af oktober 2013 med en strategi for affaldshåndteringen for Danmark, den såkaldte Ressourcestrategi med den ambitiøse overskrift "Danmark uden affald - Genanvend mere - forbrænd mindre".

I Gribskov Kommune er vi også ambitiøse! Vores kommunale plan for affaldshåndtering:"Fra affald til ressource - Ressource- og affaldsplan for Gribskov Kommune 2014-2025" er vedtaget af Byrådet d. 04.11.13, og gældende fra 01.01.2014.

For i Gribskov Kommune tager vi ressource og miljøproblemerne alvorligt, også selv om udfordringerne er af global karakter.
Vores vision er derfor; Fra affald til ressource.
Visionen udspringer af en ambition om, at borgere og virksomheder håndterer affald som en værdifuld ressource for med tiden helt at afskaffe begrebet affald, og kun snakke om ressourcer.
Derfor vil vi med planen for 2014-2025 som kommune være med til at sikre, at disse ressourcer bliver effektivt indsamlet og genanvendt og derved brugt i produktionen af nye varer. Hvis vi gør det enkelt at sortere affald i vores kommune, kan vi alle være med til at sikre vores ressourcer!

Vi har tre målsætninger:

 • Ressourcerne skal ud af affaldet
  Vi vil bl.a. øge indsamlingen af glas, papir, plast og metal så det ikke ryger til forbrænding. Vi vil sikre at byggeaffaldet sorteres bedre og vi vil sikre, at de sjældne metaller ikke går tabt fra elektronikaffaldet. Og vi har fokus på mere direkte genbrug.
 • Problemstoffer skal ud af affaldet
  Vi vil sikre, at de farlige stoffer så som PBC kommer ud af byggeaffaldet. Vi vil indføre flere indsamlingsordninger for at sikre, at vi får indsamlet farligt affald, energisparepærer og medicinrester i højere grad.
 • Kommunikation der skaber handling
  Vi har fokus på, at inddrage brugerne - borgerne og virksomhederne - og undersøge, hvordan vi bedst muligt laver en ny ordning og fortæller om ordningen.
  Vi vil sikre, at der i takt med flere ordninger kommer flere gode og nemme selvbetjeningsløsninger.
  Vi glæder os til at komme i gang med endnu mere og bedre sortering og glæder os til at tilbyde alle jer borgere nye ordninger!

Her under kan planen og tilhørende bilag læses:

"Fra affald til ressource - Ressource- og affaldsplan for Gribskov Kommune 2014-2025"

I bilag 1,"Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2009", findes en kortlægning over affald indsamlet i Gribskov Kommune 2009.

I bilag 2, "Prognose af affaldsmængder", findes prognoser, der beskriver den forventede udvikling af affaldsmængder i Vestforbrændings opland herunder Gribskov Kommune.

I bilag 3, "Kortlægning og prognose for Gribskov Kommune", findes udover de overordnede tal for kortlægning og prognose også en beskrivelse af affaldsordninger i Gribskov Kommune.

I bilag 4, "Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg", findes en liste over de anlæg, som Vestforbrænding og herunder Gribskov Kommune har indgået aftale med om behandling, sortering og deponering af affald.

I bilag 5,"Status for affaldsplan 2009-2013", findes en status på den hidtidige affaldsplan, hvor status for hvert initiativ I/S Vestforbrænding har stået for kort beskrives.

I bilag 6, "Status for kommunespecifikke initiativer for affaldsplan 2009-2013", findes en status på den hidtidige affaldsplan for 4 kommunespecifikke initiativer.

"Ressource- og affaldsplan for Gribskov Kommune 2014-2025" erstatte d. 1. jan. 2014 Affaldsplan 2009-2020
og baggrundsrapport vedr. kortlægning af affaldsmængder og prognoser.
Affaldsplan 2009-2020, med konkrete mål frem til 2012 er forlænget til at gælde til og med d. 31. dec. 2013.