Information til partier og kandidater

Stiller du eller dit parti op til kommunalvalget i 2017? Her kan du se mere om regler og procedurer.

Der skal vælges 23 medlemmer til Byrådet i Gribskov Kommune.

Kandidatlister skal indleveres på en formular, der er godkendt af Økonomi-og Indenrigs-
ministeriet. Formularen kan fås ved henvendelse til kommunen.

Kandidatlister skal indleveres til formand for valgbestyrelsen, borgmester Kim Valentin. 

Du skal aflevere listen personligt på rådhuset i Borgerservice.

Blanket til partistøtte

Regler for ophængning af valgplakater

For partier, der ikke opnåede repræsentation i byrådet ved det seneste kommunalvalg i 2013
  • En kandidatliste skal skal være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen
  • En kandidatliste kan tidligst blive indleveret d. 19.9.2017 og skal senest være indleveret d. 3.10.2017 kl. 12.
For partier, der opnåede repræsentation i byrådet ved det seneste kommunalvalg i 2013 og som stadig 9 uger før valget er repræsenteret i byrådet
  • Kan anmode om at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere.
  • Anmodning om fritagelse for stillere samt kandidatlisten kan tidligst blive indleveret d. 5.9.2017 og skal senest indleveres d.19.9.2017 kl. 12.
Valgbarhed

For at stille op til kommunal- eller regionsrådsvalget skal du være mindst 18 år og have bopæl i Gribskov Kommune, og leve op til mindst et af følgende krav:

  • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • være statsborger i en af de øvrige lande i EU
  • være statsborger i Island eller Norge
  • have boet fast i riget de seneste 3 år før valgdagen.
  • Derudover kan du stille op, hvis du er mindst 18 år, statsborger i en af de øvrige lande i EU og registreret i Udenrigsministeriets protokol.
Principper for tildeling af bogstavbetegnelse

Valgbestyrelsen i Gribskov Kommune følger de til enhver tid fremsatte henstillinger fra ministeriet i forbindelse med tildeling af bogstavbetegnelser til de kandidatlister, der opstiller til kommunalvalg.

Økonomi-og Indenrigsministeriet meddeler forud for hvert kommunalvalg, hvilke bogstavbetegnelser der på forhånd er reserveret til partier, der er opstillingsberettiget til folketinget pr. 1. august i valgåret jf. kommunal-og regionalvalglovens § 33, stk. 1.

Lokallister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, får fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som lokalisten tidligere har anvendt.

Såfremt flere lokallister ønsker samme bogstavbetegnelse, anvendes princippet "først til mølle".

Såfremt flere lokallister anses for indleveret samtidigt, og såfremt disse ønsker samme bogstavbetegnelse, vil der blive trukket lod om den ønskede bogstavbetegnelse mellem de pågældende lokalister.

Lodtrækningen foretages af valgsekretariatet i overværelse af de pågældende lokalister.

Idet lokallisterne kan have en berettiget interesse i så hurtigt som muligt, at få kendskab til, hvilken bogstavbetegnelse de kan forvente at få, bemyndiger Valgbestyrelsen valgsekretariatet til at meddele de enkelte lokallister et betinget forhåndstilsagn om en bestemt bogstavbetegnelse til den enkelte lokalliste i overensstemmelse med nærværende principper.

Forhåndstilsagnet er betinget af Valgbestyrelsens senere og endelige godkendelse af kandidatlisterne.

Valgsekretariatet kan tidligst meddele et betinget forhåndstilsagn om en bogstavbetegnelse til en lokalliste i forbindelse med lokallistens indlevering af kandidatlisten til valgsekretariatet.