Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
2.E.02 ERHVERVSOMRÅDE VED STÆREMOSEN I GILLELEJE


2.E.02Erhvervsområde ved Stæremosen i Gilleleje
AnvendelseErhvervsformål som
  • Industri og produktion
  • Værksteder og håndværksvirksomheder
  • Oplagsvirksomhed, herunder engroshandel
  • Tekniske anlæg, herunder fjernvarmeanlæg
  • Transport-erhverv
  • Butikker med pladskrævende varegrupper
  • Butik med salg af egne produkter i tilknytning til produktionen
  • Service
ZonestatusByzone
BebyggelsesprocentMax. 1/3 af det enkelte grundareal må bebygges.
Bebyggelsens omfang og udformningBygningshøjde: Max. 12 m. Enkelte bygningsdele som skorstene, tekniske dele o.l., der er nødvendige af produktions- eller miljøhensyn, kan tillades givet en større højde.
BygningshøjdeEnkelte dele af bygningen kan af hensyn til bygningens udformning tillades givet en større højde - max. 12 m. Enkelte bygningsdele som skorstene, tekniske dele o.l., der er nødvendige af produktions- eller miljøhensyn, kan tillades givet en større højde.
ButiksstørrelserButikker med særligt pladskrævende varegrupper, max. 1.500 m2 bruttoetageareal.
Dog må én butik* være op til 3.000 m2 bruttoetageareal, butikken må kun etableres under forudsætning af, at der ikke er etableret en tilsvarende butik i område 3.E.01 Græsted indenfor planperioden.

Butikker med salg af egne produkter fra en virksomheds produktion, max. 200 m2 bruttoetageareal.
BemærkningBebyggelsen skal placeres således, at væsentlige genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås.
Området eller dele heraf ligger indenfor kystnærhedszonen.

Kommuneplan 2013-25