Afgørelser

Pårup - Afgørelse - Landzonetilladelse

12. februar 2020

Pårup, Pårupvej 179A: Landzonetilladelse til kontormellembygning. Klagefrist 11. marts 2020.

Esbønderup - Afgørelse - Dispensation fra kirkebyggelinje til ny tagetage

10. februar 2020

Esbønderup, Sygehusvej 4A, 3230 Græsted: Dispensation fra kirkebyggelinje til ny tagetage på 844 m². Klagefrist: 9. marts 2020

Endelig vedtagelse af lokalplan 315.20.1 for plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje

10. februar 2020

Gribskov Kommune har den 7. februar 2020 endeligt vedtaget lokalplan 315.20.1 for plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje. Lokalplanen er et tillæg til Lokalplan 315.20 af samme navn. Vedtagelsen af offentliggjort på kommunens hjemmeside den 10. februar 2020 Klagefristen er 4 uger fra denne dato - jf klagevejledning under links.

Endelig vedtagelse af lokalplan 512.22 Centerområde omkring Frederiksborgvej

10. februar 2020

Gribskov Kommune har den 10. februar 2020 endeligt vedtaget lokalplan nr. 512.22 Centerområde omkring Frederiksborgvej. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 10. februar 2020. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under links

Sletelte - Afgørelse - Landzonetilladelse

07. februar 2020

Sletelte, Ellebakke 5: Landzonetilladelse til etablering af sø. Klagefrist 06. marts 2020.

Kagerup – Afgørelse – Screening i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

07. februar 2020

Rågeleje - Afgørelse - Dispensation fra skovbyggelinjen til 117 m² sommerhus samt 17 m² overdækning

07. februar 2020

3210 Vejby, Rågeleje, Skovbakken 11: Dispensation fra skovbyggelinjen til 117 m² sommerhus samt 17 m² overdækning. Klagefrist: 6. marts 2020

Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

06. februar 2020

Græsted, Valbyvej 19: Lovliggørende landzonetilladelse til solcelleanlæg. Klagefrist 05. marts 2020.

Miljøvurderingsafgørelse samt miljøscreening af lokalplan 512.20.1 Tillæg til rammelokalplan for Troldebakkerne

06. februar 2020

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Gilleleje - Afgørelse - Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til 30 m² indløbspumpestation

05. februar 2020

Gilleleje, Idrætsvej 8: Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til 30 m² indløbspumpestation. Klagefrist: 4. marts 2020

Landzonetilladelse til etablering af ridebane

04. februar 2020

Vejby, Stokkebrovej 46: Landzonetilladelse til etablering af ridebane. Klagefrist: 03.03.2020

Afgørelse - Tilladelse til 50 m skråningsbeskyttelse - Ved Skrænten 1-3, 3210 Vejby

03. februar 2020

Klagefrist den 2. marts 2020

Afgørelse - Vejby - Dispensation til oprensning af beskyttet mose

31. januar 2020

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af beskyttet mose. Klagefristen er d. 28. feb. 2020.

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 327.02 og kommuneplantillæg nr. 24

29. januar 2020

Gribskov Kommune har den 28. januar 2020 endeligt vedtaget lokalplan nr. 327.02 og kommuneplantillæg nr. 24 Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 29. januar 2020. Klagefristen er fire uger fra denne dato - jævnfør klagevejledning under links.

Miljøscreening af Lokalplan 340.03 for Sommerhusområde i Smidstrup

24. januar 2020

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Miljøscreening af Lokalplan 315.20.1 for plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje

23. januar 2020

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Kystdirektoratet har ophævet strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer på/ved Gilleleje Havn

12. december 2019

Gribskov Kommunes ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer ved Gilleleje Havn er således blevet imødekommet.

Tilladelse til kystbeskyttelse - Kystvej 37-45, Vejby

09. september 2019

Klagefrist den 7. oktober 2019