Afgørelser

Afgørelse - NBL §16 og 18 - Linde alle 44, Dronningemølle

22. januar 2021

Klagefrist 19. februar 2021

Afgørelse - Gilleleje - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

20. januar 2021

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at udnytte garage til anneks. Klagefristen er d. 17. feb. 2021.

Afgørelse - Vejby - Dispensation NBL § 3

19. januar 2021

Svanemosen 6, 3210 Vejby, matrikel 18 h Vejby By, Vejby: Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 - oprensning af beskyttede søer. Klagefrist 16. februar 2021

Helsinge – Afgørelse – miljøtilladelse

19. januar 2021

Helsinge, Laugøvej 17: Miljøtilladelse til malkekvægproduktion. Klagefrist 16. februar 2021

Afgørelse - Ramløse - Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen

19. januar 2021

Gribskov Kommune har givet dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til midlertidig opsætning af fire containere. Klagefristen er d. 16. feb. 2021.

Dragstrup – Afgørelse – Landzonetilladelse

14. januar 2021

Dragstrup, Dragstrupvej 80: Landzonetilladelse til udvidelse af boligenhed C. Klagefrist 11. februar 2021

Afgørelse om ikke at miljøvurdere forslag til Lokalplan 521.08 for boliger på Frederiksværkvej 160

13. januar 2021

Lokalplan 521.08 for boliger på Frederiksværkvej 160 er blevet miljøscreenet. Miljøscreeningen konkluderer, at lokalplanforslaget ikke medfører væsentlige påvirkninger på miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse. Klagefristen er fire uger fra d. 13.01.2021

Tilladelse til kystbeskyttelse - Kystsikringslaget Gilbjerghoved

13. januar 2021

Tilladelse til at forhøje 370 meter eksisterende skråningsbeskyttelse fra topkote +3,0 til +3,7 meter (DNN). Formålet med forhøjelsen er at forstærke skråningsbeskyttelsen, så den kan modstå en 50års-stormhændelse. Skråningsbeskyttelsen er placeret på matriklerne 2f, 2pr, 2pv, 2pl, Strand Børstrup By, Gilleleje. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist 10. februar 2021.

Afgørelse - Tibirke - Dispensation fra skovbyggelinje

13. januar 2021

Gribskov Kommune har givet dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af anneks på 50 m2. Klagefristen er d. 10. feb. 2021.

Afgørelse - Blistrup - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

12. januar 2021

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til tilbygning under halvtag, hvor eksisterende skur nedrives, samt nyt skur. Klagefristen er d. 9. feb. 2021.

Afgørelse - Dronningmølle - dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen

11. januar 2021

Gribskov Kommune har givet dispensation til etablering af to kviste indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen. Klagefristen er d. 8. feb. 2021.

Afgørelse - Dronningmølle - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

11. januar 2021

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til etablering af 2 kviste. Klagefristen er d. 8. feb. 2021.

Afgørelse - Ramløse - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

11. januar 2021

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til udført overdækning/udhus og udført nedrivning af garage. Klagefristen er d. 8. feb. 2021.

Afgørelse- Vejby - dispensation fra fortidsminebeskyttelseslinjen

05. januar 2021

Gribskov Kommune har givet dispensation til etablering af udhus indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefristen er d. 2. feb. 2021.

Afgørelse - Villingerød - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

05. januar 2021

Gribskov Kommune har givet dispensation til bibeholdelse af Petanque-bane og trampolin inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefristen er d. 2. feb. 2021.

Afgørelse - Villingerød - dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen

05. januar 2021

Gribskov kommune har givet lovliggørende dispensation til petanquebane og trampolin indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen. Klagefristen er d. 2. feb. 2021.

Miljøscreening af kommuneplantillæg 36 og lokalplan 347.05 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand

10. december 2020

Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at de ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Regulativ for hold af fjerkræ og andre fugle i Gribskov Kommune

03. december 2020

Gribskov Kommune har fået et nyt regulativ for hold af fjerkræ og andre fugle.

Screeningsafgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for projekt i Troldebakkerne,

17. november 2020

Laugø, Helsinge – Afgørelse – Screening i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Matr. nr. 16b, 17c, 17f, 17k, 7000a, Laugø By, Helsinge. Screeningsafgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for projekt i Troldebakkerne, omhandlende infrastruktur til boligklyngerne 1-5, regnvandshåndtering og beplantning i fællesarealerne. Klagefristen er den 15. december 2020.

Afgørelse - Esbønderup - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

15. september 2020

Gribskov Kommune har givet dispensation til at udnytte tagetage, forlænge denne med tilbygning, samt lovliggørelse af sekundært byggeri, indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefristen er d. 13. okt. 2020.