Miljøtilladelse til udvidelse af staldarealet til hestehold på ejendommen beliggende Skærødvej 6, 3200 Helsinge.

Klagefrist: 23. november 2018

Gribskov Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til udvidelse af staldarealet til hestehold på ejendommen Beliggende Skærødvej 6, 3200 Helsinge. Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrbrugloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Godkendelsen er offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside www.gribskov.dk og Digital Miljøadministration (https://dma.mst.dk) den 26. oktober 2018. Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens meddeles/offentlig bekendtgøres, dvs. inden den 23. november 2018 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som ligger på www.nmkn.dk. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gribskov Kommune på tlf. 72 49 60 00. Se afgørelse her.