Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven samt miljøvurderingsloven (VVM) - Tisvilde Kystsikringslag vest for Holløse

Tisvilde Kystsikringslag vest for Holløse, Nordre Strandvej 44-60, 3220 Tisvildeleje: Tilladelse til ombygning af skræntfodssikring. Afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Klagefrist 20. december 2018.

Se afgørelsen inkl. bilag