Afgørelse - Tibirke - oprensning af §3-beskyttet sø

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø i Tibirke. Klagefristen er d. 18. dec. 2018

Dispensation  - med vilkår og klagevejledning