Afgørelse - Vejby - oprensning af § 3-beskyttet sø

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø i Vejby. Klagefristen er d. 18. dec. 2018

Dispensation - med vilkår og klagevejledning