Afgørelse - Gilleleje - miljøtilladelse til hestehold og hestestutteri

Miljøtilladelse til hestehold og hestestutteri på ejendommen, Hillerødvejen 99, 3250 Gilleleje

Se afgørelsen her.

Gribskov Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til hestehold og hestestutteri på ejendommen beliggende Hillerødvejen 99, 3250 Gilleleje. Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrbrugloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Godkendelsen er offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside www.gribskov.dk og Digital Miljøadministration (https://dma.mst.dk) den 11. november 2019.

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugloven, kan inden 4 uger efter afgørelsen meddeles/offentlig bekendtgøres påklages, dvs. inden den 9. december 2019 til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som ligger på www.naevneneshus.dk. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gribskov Kommune på tlf.nr. 72 49 60 00.