Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 315.22 for vaskehal i Gilleleje og kommuneplantillæg nr. 20

Planerne vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planerne ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 315.22 for vaskehal i Gilleleje og kommuneplantillæg nr. 20

Se UBL's beslutning om miljøscreening

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering, kan påklages inden 4 uger fra den dag forslaget annonceres på kommunens hjemmeside, dvs. 4 uger fra d. 20.09.2019. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, sker det til Planklagenævnet efter Lov om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Sådan klager du

Du sender din klage skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du opretter klagen via digital selvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens/planernes gennemførelse.

Gebyr

For behandling af din klage skal du betale et gebyr.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 DKK. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 DKK.

Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk