Afgørelse om miljøvurdering af forslag til lokalplan 512.22 Centerområde omkring Frederiksborgvej

Planen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, og Gribskov Kommune vurderer derfor, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse.

Miljøvurderingsafgørelse samt miljøscreening af forslag til lokalplan 512.22 Centerområde omkring Frederiksborgvej

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Gribskov Kommunes afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering, kan påklages inden 4 uger fra den dag forslaget annonceres på kommunens hjemmeside, dvs. 4 uger fra den 19.12.2019. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, sker det til Planklagenævnet efter Lov om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016).

Sådan klager du

Ønsker du at klage, sker det gennem Planklagenævnets efter Lov om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016). Du skal sende din klage til Planklagenævnets klageportal som findes via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen.

Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens/planernes gennemførelse.

Gebyr

For behandling af din klage skal du betale et gebyr.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 DKK. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 DKK.

Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.

Du kan få mere information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk